Kommuneplanens arealdel for perioden 2015 - 2026 ble vedtatt i Løten kommunestyre 6. april, og erstatter kommuneplanen for perioden 2005 - 2016.

Kommuneplanens arealdel viser for eksempel hvilke områder i kommunen det skal være bolig, hvor det skal være fritidsbebyggelse, områder for landbruk og friluftsliv, og hvilke områder som skal vernes.

Se kommuneplankartet her (PDF, 1MB) 

Se kommuneplan i digitalt kart

Bestemmelser i kommuneplan (PDF, 2MB)

Områdene N1 og N2

Disse ble rettskraftig ble rettskraftig 31.03.2017 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ved brev av 31.03.2017 godkjent Løten kommunestyrets vedtak av 6. april 2016. Vedtaket gjelder detaljvarehandel i eksisterende næringsområde N1 på Ånestad, og nytt næringsområde N2 på Ånestad.

Videre hyttebygging og nytt boligområde i sentrum

Kommuneplanen for perioden 2015 - 2026 legger blant annet til rette for videre hytteutbygging i Svaenlia på Budor og nytt boligområde i Løten sentrum.

Friluftsliv og hensynssoner

Store områder på Hedmarksvidda og i Mosjømarka er vist som hensynssoner for friluftsliv, i tillegg er flere av nærturområdene rundt tettstedene vist som hensynssone friluftsliv.
De fleste sætervollene i kommunen er også vist som hensynssoner, der bevaringen av kulturlandskapet er viktig.

Kommuneplanens arealdel består av plankart og planbestemmelse. Plankartet viser de forskjellige arealbruk og hensynssoner, mens planbestemmelsen sier noe om retningslinjene for de forskjellige områdene.
Kommuneplanens arealdel er et viktig styringsdokument for saksbehandling innenfor bygge- og delesaker, det kan derfor være viktig at de som planlegger å bygge eller dele fra tomter setter seg inn i kommuneplanen. Plankartet og bestemmelsene er juridisk bindende.