Arbeidet med et planforslag kan ta flere år. Fremdriften avhenger av tiden forslagsstiller bruker på å utarbeide planen, graden av konflikter, krav til utredninger med videre. Vi har flere saksbehandlingsfrister undervegs. Noen av disse er lovpålagte. 

Når vi mottar bestilling av oppstartsmøte

Når du har sendt inn bestillingsskjemaet om oppstartsmøte, kontakter vi deg for å avtale tidspunkt for møtet. Det tar inntil fire uker fra vi mottar bestillingen til vi gjennomfører møtet. Du vil i forkant av oppstartsmøtet, få tildelt saksbehandler. 

Når det varsles oppstart av planarbeid

Når planarbeidet setter i gang, skal naboer til planområdet, offentlige myndigheter og andre som kan ha interesse av planen, gjøres kjent med det. Dette gjøres ved å sende brev og annonse i avisa. Fristen til å komme med innspill er fire uker. 

Om det er krav om planprogram, kan du uttale deg til det. Du kan uttale deg til forslag til planprogram samtidig som du uttaler deg til varsel om oppstart av planarbeid. Fristen er seks uker. 

Når vi mottar et planforslag

Når vi mottar et planforslag, sjekker vi om det er komplett. Fra planforslaget er komplett, har vi en lovpålagt frist på 12 uker til å sende forslaget til offentlig ettersyn. Planforslagene skal ligge ute til offentlig ettersyn i minst seks uker. Er dette i ferietider (sommer, jul, påske), forlenger vi fristen.  

Når planforslaget er ferdig på offentlig ettersyn

Etter at planforslaget er ferdig på offentlig ettersyn, har vi en lovpålagt frist på 12 uker til å oversende planforslaget til politisk behandling. Etter at planen er vedtatt, er det mulig å klage på vedtak av planen. Fristen for å klage er tre uker. 

Fristen kan forlenges med ytterligere seks uker dersom det er nødvendig i store og kompliserte saker og der det er behov for ytterligere avklaringer.