Det er kun fagkyndige som kan utarbeide reguleringsplaner, jfr. Plan- og bygningsloven § 12-3, fjerde ledd. Når vi i kommunen vurderer fagkyndighet, vil vi legge Stortingsproposisjon 149 L (2015-2016) kapittel 7 til grunn: 

Mer konkret innebærer dette kunnskap om:

Dersom vi som planmyndighet vurderer at ovennevnte ikke blir oppfylt, vil vi beslutte at kravet til fagkyndighet ikke er oppfylt.

Det er også krav til fagkyndighet ved utarbeidelse av vann-/avløps-/overvannsplan, geologiske undersøkelser, støyutredninger, naturmangfoldvurderinger, landskapsanalyser med mer.

 • God samfunnsforståelse hos alle involverte.
 • Forståelse for innhold og utforming av plandokumenter, slik som planbeskrivelse, planprogram, konsekvensutredning, krav til planers innhold med mer, bruk av planteknisk verktøy (IKT)/standardisert teknisk framstilling av arealrettede planer og anvendelse av digitale verktøy herunder geografiske informasjonssystemer (GIS).
 • Kunnskap om hvordan planer blir utarbeidet.
 • Kunnskap om hvordan planprosesser blir gjennomført.
 • Plansystemet
 • Planprosessene 
 • Prosessledelse
 • Medvirkning
 • Plankart  med kravspesifikasjon for utveksling av digitale plandata
 • Utarbeide planbestemmelser
 • Utarbeide planbeskrivelse og konsekvensutredninger
 • Metodeanvendelse
 • Kommunale bestemmelser og retningslinjer
 • Nasjonale og regionale retningslinjer
 • Planutforming

Dersom vi som planmyndighet vurderer at ovennevnte ikke blir oppfylt, vil vi beslutte at kravet til fagkyndighet ikke er oppfylt.

Det er også krav til fagkyndighet ved utarbeidelse av vann-/avløps-/overvannsplan, geologiske undersøkelser, støyutredninger, naturmangfoldvurderinger, landskapsanalyser med mer.