Fagkyndig plankonsulent må på vegne av forslagsstiller lage alle relevante plandokumenter. Hvilke dokumenter som er aktuelle, er listet opp i Kravspesifikasjon med sjekkliste for reguleringsplanforslag. 

Etter at planoppstart er varslet og fristen for innspill har gått ut, må plankonsulenten også konkret vurdere hvordan planmaterialet skal ta hensyn til de enkelte innspillene som har kommet inn. Dette må framgå av planmaterialet.

Vi anbefaler at plankonsulent har dialog med kommunen for å avklare sentrale spørsmål underveis i arbeidet med plandokumentene.

Når planforslaget er laget ferdig, sendes dette til Løten kommune. Kravspesifikasjon med sjekkliste for reguleringsplanforslag, skal ligge ved i utfylt stand.