Plan- og bygningsloven § 4-1 stiller krav om planprogram for alle reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Vi viser også til kravene i forskrift om konsekvensutredninger. Planprogrammet skal blant annet beskrive:

  • Formålet med planarbeidet
  • Det berørte området
  • Problemstillingene som i den konkrete saken er ansett viktige for miljø og samfunn
  • Planprosessen med frister og deltakere
  • Opplegget for medvirkning, spesielt for grupper man antar blir særlig berørt
  • Hvilke alternativer som vil bli vurdert
  • Behovet for utredninger