1. Bestille oppstartsmøte og sende inn planinitiativ
En fagkyndig plankonsulent sender på vegne av forslagstiller (privat grunneier eller tiltakshaver/utbygger) inn et planinitiativ, og bestiller oppstartsmøte. Du kan eventuelt bestille et veiledningsmøte for å avklare forutsetningene for planarbeidet før oppstartsmøtet.

2. Vurdere planinitiativet
Teknisk forvaltning vurderer om vi skal anbefale planinitiativet eller stoppe det. Det kan også være at vi heller anbefaler deg å ha et veiledningsmøte før oppstartsmøtet. Dersom planinitiativet blir stoppet, kan du som er forslagsstiller kreve at dette blir lagt fram til politisk behandling.

3. Gjennomføre oppstartsmøtet
I oppstartsmøtet går vi gjennom alle temaene som er nødvendige for å klargjøre forutsetningene for planarbeidet og utformingen av det endelige planforslaget. Vi tar stilling til om du kan starte opp planarbeidet eller ikke, og om det er krav til konsekvensutredning.

4. Kunngjøre og varsle planoppstarten
Du som er forslagsstiller/ plankonsulent varsler planoppstart i en avis som blir lest her i Løten, og sender brev til grunneiere, naboer og berørte offentlige og private instanser. Vi i kommunen kunngjør planoppstarten på høringssiden vår. Alle kan så komme med innspill til planarbeidet, som du som er privat forslagsstiller må vurdere hvordan du skal ta hensyn til i planforslaget.

5. Lage planforslaget og ha arbeidsmøter
Fagkyndig plankonsulent lager på vegne av forslagsstilleren et planforslag. Vi anbefaler at konsulenten har god dialog med oss i kommunen, gjerne i form av arbeidsmøte(r).

6. Levere planforslaget første gang
Når forslaget til reguleringsplan er laget ferdig, sender fagkyndig plankonsulent det til oss. Dette skal bestå av oversendelsesbrev, plankart, planbestemmelser, planbeskrivelse, risiko- og sårbarhetsanalyse, aktuelle fagrapporter, Illustrasjonsmateriale med mer. De innspillene som kom inn ved planoppstart, skal også følge planforslaget. Planbeskrivelsen skal gjøre rede for hvordan disse innspillene er vurdert og fulgt opp i forslaget.

7. Betale plangebyret
Før vi behandler planforslaget, sender vi faktura til forslagsstilleren. Plangebyret beregner vi ut i fra de betalingssatsene som gjelder på det tidspunktet vi får et komplett planforslag.

8. Behandle planforslaget - tolv uker (førstegangsbehandling)
Vi vurderer innholdet i planforslaget og om det kan bli lagt ut til offentlig ettersyn eller ikke. Dersom det er mangler, sender vi det tilbake til fagkyndig plankonsulent slik at han kan rette det. Hvis planforslaget er komplett, lager vi saksframlegg til Formannskapet. Formannskapet behandler saken, og vedtar om planforslaget skal bli lagt ut til offentlig ettersyn eller ikke. Vedtaket kan inneholde krav om å rette planmaterialet før det blir lagt ut til ettersyn. 

9. Høring og offentlig ettersyn - minimum seks uker
Vi sender planforslaget på høring og legger det ut til offentlig ettersyn i minimum seks uker. Det blir satt lenger frist hvis høringen er i høytider eller i sommerferien. Planforslaget blir nå tilgjengelig på høringssiden vår. Vi varsler om offentlig ettersyn i lokalavisen. Berørte naboer, grunneiere og offentlige og private instanser varsler vi med brev. Alle kan komme med uttalelser til reguleringsplanforslaget.

10. Bearbeide planforslaget
Når høringsfristen er ute, må fagkyndig plankonsulent gjøre rede for hvordan de mottatte uttalelsene er vurdert og hvordan de er fulgt opp i forslaget, og sende dette til oss. Vi kan gjerne ha et merknadsmøte der kommunen og plankonsulenten ser på uttalelsene sammen. 

Dersom det er såkalte innsigelser fra regionale og statlige myndigheter, vil vi også måtte avklare hvordan vi skal håndtere disse. Dette kan bety at vi involverer både den politiske ledelsen i kommunen og den myndigheten som har fremmet innsigelsen.

11. Behandle saken administrativt - tolv uker (andregangsbehandling)
Fagkyndig plankonsulent sender over endret planforslag til kommunen slik at vi kan behandle det. Teknisk forvaltning vurderer og tar endelig stilling til det reviderte planforslaget. Saksbehandler lager saksframlegg der kommunedirektørens vurderinger og konklusjoner framgår. Saken gjør vi tilgjengelig via den politiske møteplanen på hjemmesidene våre senest en uke før møtet. 

12. Behandle saken politisk og gjøre vedtak – tolv uker
Plansaken blir behandlet i formannskapet som innstiller til kommunestyret. Kommunestyret vedtar forslaget til reguleringsplan, eller de kan eventuelt bestemme seg for å ikke å vedta planforslaget. Reguleringsplanen kan også bli vedtatt med endringer i plankartet og bestemmelsene.

13. Kunngjøre vedtaket
Vi kunngjør vedtaket på hjemmesidene våre og i lokalavisa, og sender brev til de berørte partene. Dersom politikerne har vedtatt planen med endringer, må plankonsulenten revidere planmaterialet, før vi annonserer vedtaket. Du finner kunngjorte vedtak på høringssiden vår.

14. Behandle eventuell klage
Berørte parter kan klage på reguleringsplanvedtaket. Klagen må man sende til kommunen, som vurderer om den inneholder momenter som har betydd noe for vedtaket. Klagesaken legger vi fram for behandling i formannskapet. De beslutter om de vil ta klagen helt eller delvis til følge, eller om den ikke blir tatt til følge. De kan også velge å avvise klagen. Dersom den ikke blir tatt til følge, og oversender vi klagen til Statsforvalteren for endelig behandling.