Planarbeidet kan ikke starte før kommunen har samtykket i dette, jf. plan- og bygningsloven § 12-8 tredje ledd siste punktum. 

Kunngjøre i avis og elektroniske medier

Du som forslagsstiller må kunngjøre oppstart av planarbeidet i minst én avis som er alminnelig lest på stedet, og gjennom elektroniske medier. Det sistnevnte kravet blir oppfylt ved at kommunen legger ut kunngjøringen på sine egne hjemmesider basert på tilsendt kopi av varsel om oppstart fra forslagsstiller.

Varsle oppstart

Du som forslagsstiller må på en hensiktsmessig måte varsle disse om oppstart av plan:

 • registrerte grunneiere og festere i planområdet
 • så vidt som mulig andre rettighetshavere i planområdet
 • naboer til planområdet
 • berørte offentlige organer og andre interesserte

Du skal varsle eiere av naboeiendommer som har felles grense til planområdet. Du bør også varsle eiendommer der det kun er en veg, gate, elv eller annet areal som ligger mellom denne og planområdet (gjenboere).

For enkelte planer er det aktuelt å varsle de som ligger innenfor planens influensområde. Dette kan være knyttet til synlighet, støy, trafikkpåvirkning eller andre forhold som berører direkte dem som bor innenfor influensområdet.

Listen over de du varsler, skal du sende til kommunen sammen med kopi av varselet for oppstart og annonsen. Vær oppmerksom på at det å ikke varsle direkte berørte, vil være en saksbehandlingsfeil.

Krav til innhold i annonsen

Alle annonser skal ha med et kart. Kartet skal være utformet slik at det tar hensyn til det formatet det blir presentert i. Kartet skal være lesbart og forståelig for alle slik at man umiddelbart ser hvor planområdet ligger. Aviser har ofte svakt trykk, og for disse kartene er det anbefalt at:

 • Plangrensen er trukket opp med bred stiplet linje
 • Planområdet er gitt navn
 • Sentrale veger er tegnet inn med bred linje og være navngitt
 • Sentrale/kjente bygninger eller terrengformasjoner i eller umiddelbar nærhet til planområdet er merket og navngitt

Annonsen må inneholde nødvendig informasjon om:

 • Hvilken type planarbeid som er satt i gang (områderegulering eller detaljregulering) og om det er varslet konsekvensutredning, eventuelt med planprogram
 • Hvilken lovhjemmel planarbeidet har
 • Planavgrensning  (på kart)
 • Hvilke arealformål som er de mest aktuelle
 • Hvem som er forslagsstiller og fagkyndig plankonsulent
 • Frist for å komme med innspill
 • Hvor man kan sende innspill
 • Dato for eventuelt informasjonsmøte dersom det er bestemt
 • Opplysninger om hvor man kan få mer informasjon (telefon, e-post, nettside)

Dersom kommunen har konkludert at reguleringsplanen ikke utløser konsekvensutredning, skal dette framgå i annonsen. Annonsen bør da henvise til hvor man finner kommunens begrunnelse.

Dersom det er henvist til nettsted, må denne siden være oppdatert med relevant informasjon før annonsen står i avisen.

Krav til innhold i oppstartvarsel

Hva som er en hensiktsmessig måte å underrette direkte på, kan variere. Underretning pr. brev eller e-post er kurant.

Varselet må gi tilstrekkelig informasjon om planarbeidet slik at det gir et godt grunnlag for tilbakemeldinger. Dette er en grunnleggende forutsetning for at parten skal kunne ta stilling til hvordan planen kan berøre deres interesser, om det er behov for særskilte utredninger, eller om viktige nasjonale/ regionale interesser blir berørt av arbeidet.

Varselet skal inneholde den samme informasjonen som annonsen, i tillegg til utskrift av et mer detaljert kart med gårds- og bruksnummer (eventuelt adresser) som gjør det enklere for de berørte partene å se hvordan planområdet innvirker på deres egen eiendom. Varselet skal ellers være tilpasset den aktuelle saken, og inneholde informasjon om:

 • Hva overordnet plan (kommuneplan/kommunedelplan/områdeplan) sier om formål, byggehøyder og tomteutnyttelse.
 • Hva eventuell gjeldende reguleringsplan sier og hvordan denne er tenkt endret.
 • Planavgrensning.
 • Vurderingen av om planen krever/ ikke krever konsekvensutredning.
 • Saksgangen for den aktuelle reguleringsplanen.
 • Hvilke muligheter som finnes for å påvirke planen på de ulike stegene i planprosessen.
 • Opplegget for aktiv medvirkning.
 • Hvor man kan finne mer informasjon om planarbeidet
 • Frist for innspill

For planer som er omfattet av forskriften om konsekvensutredning, er fristen for å uttale seg til forslaget til planprogram minst seks uker.

For øvrige varsler for oppstart, bør det være satt en rimelig høringsfrist (for eksempel 30 dager, jf. bestemmelsen i forvaltningsloven § 11a om én måned). Fristen bør ta hensyn til ferier. Blir det varslet oppstart rett før sommerferien eller før jul, bør man utvide fristen for innspill.