Strategien ble vedtatt av kommunestyret 28. november 2018 og iverksatt 1. januar 2019.

Brosjyre Arbeidsgiver- og medarbeiderstrategi (PDF, 5MB)

Hva er arbeidsgiverstrategi?

 • Arbeidsgiverstrategien er en felles referanseramme for folkevalgte, ledere, tillitsvalgte, verneombud og medarbeidere
 • Veilede ledere og medarbeidere i det daglige for å nå felles mål, jobbe i samme retning og løse kommunens utfordringer 
 • Bidra til å utvikle en moderne organisasjon 
 • Gi retning i planlegging og utvikling av tjenesteområdene  
 • Gi lederne et verktøy for å styre og lede for riktig kvalitet og ressursbruk i de kommunale tjenestene 
 • Styrke ledernes beslutningskompetanse 

En kommune har to hovedinnretninger; samfunnsoppdraget og kommunen som organisasjon. Med bakgrunn i dette bygger forslag til arbeidsgiverstrategi på de overordnede temaområder som er fastsatt i planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030: 

 • Kommunen som samfunnsutvikler
 • Løten for barn og unge
 • Helse og livskvalitet


Arbeidsgiverstrategien skal tydeliggjøre de handlinger, holdninger og verdier som arbeidsgiver står for i møte med medarbeiderne. Den er derfor et viktig verktøy for å rekruttere, utvikle og beholde medarbeiderne. Videre bidrar strategien også til å bevisstgjøre folkevalgte i deres arbeidsgiverrolle. 

Sentrale elementer i strategien:


Satsingsområder

Målsetningene i kommuneplanens samfunnsdel påvirker prioriteringer i kommuneorganisasjonen, og arbeidsgiverstrategien blir et viktig strategisk verktøy i den helhetlige, overordnede utviklingen av organisasjonen og derigjennom Løten-samfunnet.

Arbeidsprosessen med strategien har resultert i følgende fem prioriterte satsingsområder, som skal sikre Løten kommune som en bærekraftig kommune for framtida:

 • Utvikling, nytenking og omstilling 
 • Kompetanse og rekruttering
 • Arbeidsvilkår
 • Medvirkning og arbeidsmiljø
 • Identitet og omdømme


Til beste for innbyggerne

Arbeidsgiverstrategien bygger på Hovedavtalens mål om samarbeid, medbestemmelse og medinnflytelse, og den bidrar til en omstillingsdyktig og serviceinnstilt kommuneorganisasjon til beste for innbyggere.

Strategiens formål er å danne en felles referanseramme for folkevalgte, ledere, tillitsvalgte, verneombud og medarbeidere.

Den skal:

 • Bidra til å veilede både ledere og medarbeidere i det daglige for å nå felles mål, jobbe i samme retning og løse kommunens utfordringer og underbygge mulighetene 
 • Bidra til å utvikle en moderne og tilpasningsdyktig organisasjon og gi retning i planlegging og utvikling av tjenesteområdene
 • Gi lederne et verktøy for å styre og lede for riktig kvalitet og ressursbruk i de kommunale tjenestene
 • Styrke ledernes beslutningskompetanse


Bred involvering

Prosessen fram til vedlagte forslag til arbeidsgiverstrategi har pågått siden februar 2018. Det har vært gjennomført workshop med rådmannens ledergruppe, dialog- og involveringsprosesser med både virksomhetsledere og tillitsvalgte samt verneombud under veiledning og prosesstøtte fra KS.

Utkast til arbeidsgiverstrategi var til høring blant ledere, arbeidstakerrepresentanter og verneombud før behandling i formannskapet og kommunestyret.