Vårt verdigrunnlag:
 

Respekt – Ansvar – Mot

Verdiene danner grunnlag for hvordan vi vil ha det i Løten - samfunnet og i organisasjonen.

De er kjennetegn på hvordan vi ER – uansett rolle og oppgave i organisasjonen – og hvordan vi utøver oppdraget vårt. Innbyggere og tjenestemottakere skal oppleve at respekt, ansvar og mot er beskrivende for hvordan vi opptrer og uavhengig av hvem man er i dialog med i organisasjonen.


Mestringsorientert ledelse - ledelse som verktøy for å nå mål

Lederne har stor betydning for hvordan de ansatte mestrer, hvor motivert de er og hvordan tjenestene blir levert. Lederne viser vei, følger opp og etterspør resultater. Lederne skal være forbilder for de ansatte. Den gode organisasjonen jobber både med å utvikle god ledelse og godt medarbeiderskap.

Et overordnet mål er at Løten kommune har ledere som sammen med medarbeiderne utvikler tjenester til det beste for kommunens innbyggere, innen de rammer og ressurser vi har til rådighet.

Ledere i Løten kommune:

Er gode forbilder som tar sine medarbeidere på alvor. 

Dette vises ved:

 • Forutsigbarhet
 • Rom for et smil – ha godt humør
 • Tilstedeværelse
 • Tydelige forventninger
 • Gir arbeidet mening

Dette vises ved:

 • God målforståelse
 • Tydelige mål og prioriteringer
 • Involverte medarbeidere
 • Viser engasjement og retning

Dette vises ved:

 • Å være søkende og nysgjerrig
 • Å utfordre sannheter
 • Søken etter nye løsninger
 • Handlekraft


Mestringsorientert medarbeiderskap - medarbeiderskap og medvirkning som verktøy for å nå mål

Medarbeiderne er den største ressursen vi forvalter i vår organisasjon. Gjennom delaktighet og medvirkning kan medarbeideren utvikle seg, være nyskapende, videreutvikle sin kompetanse og skape gode resultater. Medarbeiderskap bygger på ideen om at myndiggjorte medarbeidere skaper de gode resultatene i komplekse kunnskapsorganisasjoner som også Løten kommune er.

Medvirkning er mer enn det som er avtalefestet. Hos oss i Løten kommune betyr det at samhandlingen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker skal foregå på en slik måte at det styrker den gjensidige tilliten.

Medarbeidere i Løten kommune:

Viser gode holdninger

Dette vises ved:

 • Forutsigbarhet
 • Rom for et smil - ha godt humør
 • Å fremme samarbeid og en delingskultur
 • Å underbygge godt lederskap
   

Tar ansvar

Dette vises ved:

 • Å ta vare på seg selv
 • Å ta jobben på alvor
 • Å bidra til et positivt fellesskap


Ser framover

Dette vises ved:

 • Å utfordre sannheter
 • Å være søkende og nysgjerrig
 • Å tenke nytt
 • Vilje og evne til forandring


Hva betyr verdigrunnlaget for deg?

Se denne filmen hvor ledere i Løten kommune forteller hva verdigrunnlaget betyr for dem: