Politikerne er valgt av Driftsutvalget for perioden 1.11.2023-31.10.2027

Politiske representanter:
Stian Nybakken Olsen (SP)
Vara: Elin Storsveen (SP)

Øvrige representanter fra: 

  • Representant fra Løten eldreråd
  • Representant fra Løten Frivilligsentral
  • Pårørenderepresentant for Løten helsetun
  • Bruker- og pårørende representant for Hjemmebaserte tjenester
  • 2 tillitsvalgte
  • Ledere ved de kommunale enhetene i samarbeidsutvalget:
    Virksomhetsleder ved Løten helsetun
    Virksomhetsleder Hjemmebaserte tjenester

Reglement for Samarbeidsutvalg i Løten

Reglement/retningslinjer for samarbeidsutvalg. Dette er regulert gjennom politisk delegeringsreglement. 
Sist oppdatert 12.7.23 etter endringer i administrativ organisering pr 1.1.23.

1.8.2. Samarbeidsutvalg

(Fra delegeringsreglementet sist oppdatert 12.7.23 etter endringer i administrativ organisering pr 1.1.23)

Samarbeidsutvalg knyttet til tjenesteområder er bredt sammensatte forum for kommunikasjon og samhandling. Samarbeidsutvalgene kan be om informasjon, avgi uttalelser og fungere som høringspart ved saker som er til behandling. Utvalget har ikke egne oppgaver, ansvar eller myndighet.

Samarbeidsutvalgene er vesentlige bidragsytere på vegne av kommunens brukere / innbyggere når det gjelder tilbakemelding om service og kvalitet og utvikling av kommunale tjenester.