Samarbeidsutvalg knyttet til tjenesteområder er bredt sammensatte forum for kommunikasjon og samhandling. Samarbeidsutvalgene kan be om informasjon, avgi uttalelser og fungere som høringspart ved saker som er til behandling. Utvalget har ikke egne oppgaver, ansvar eller myndighet.

Samarbeidsutvalgene er vesentlige bidragsytere på vegne av kommunens brukere / innbyggere når det gjelder tilbakemelding om service og kvalitet og utvikling av kommunale tjenester.

Politikerne er valgt av Driftsutvalget for perioden 1.11.2023-31.10.2027

Politiske representanter
Anne-Grete Svarverud Viken (SV)
Vara: Ellen Søgård (SP)

Foreldre-representanter
4 personer som representerer disse områdene: FAU, SFO, skole og barnehage

Ansattrepresentanter
Rektor ved skolen 
Styrer ved barnehagen
Leder ved SFO 
Ansatt ved skolen
Ansatt i barnehagen

Andre representanter
Elevrådet i SMU- leder/nestleder

Samarbeidsutvalget kan uttale seg om følgende:

  • Forslag til budsjett
  • Virksomhets- og utviklingsplaner for skole og barnehage
  • Plan for hjem-skole-samarbeid
  • Skolevurdering
  • Planer for ombygging og vedlikehold av skole og barnehage anleggene
  • Skolens og barnehagens informasjonsvirksomhet
  • Fritidsaktiviteter
  • Skoleskyss
  • Trafikkforholdene og hvordan skole/bhg veien kan sikres

Reglement for samarbeidsutvalg