Samarbeidsutvalget er slått sammen med skolemiljøutvalget etter reglene i opplæringslovens §11-1a

Politikerne er valgt av Driftsutvalget for perioden 1.11.2023-31.10.2027.

Politiske representanter:
Anne Lise Jensen (H)
Vara: Stian Knutsen Gudem (SP)

Rektor:
Kjell, Arne Østvold, Kjell.Arne.Ostvold@edu.loten.kommune.no

Fra FAU:
Leder
Nestleder
Sekretær

Fra elevrådet:
Elevrådsleder 
Nestleder
Ett medlem

Ansatt representanter:
3 medlemmer

Reglement for samarbeidsutvalg

Reglement/retningslinjer for samarbeidsutvalg. Dette er regulert gjennom politisk delegeringsreglement. 
Sist oppdatert 12.7.23 etter endringer i administrativ organisering pr 1.1.23.

1.8.2. Samarbeidsutvalg
(Fra delegeringsreglementet sist oppdatert 12.7.23 etter endringer i administrativ organisering pr 1.1.23.

Samarbeidsutvalg knyttet til tjenesteområder er bredt sammensatte forum for kommunikasjon og samhandling. Samarbeidsutvalgene kan be om informasjon, avgi uttalelser og fungere som høringspart ved saker som er til behandling. Utvalget har ikke egne oppgaver, ansvar eller myndighet.

Samarbeidsutvalgene er vesentlige bidragsytere på vegne av kommunens brukere / innbyggere når det gjelder tilbakemelding om service og kvalitet og utvikling av kommunale tjenester.