Samarbeidsutvalget er slått sammen med skolemiljøutvalget etter reglene i opplæringslovens §11-1a

Politikerne er valgt av Driftsutvalget for perioden 1.11.2019-31.10.2023.

Politiske representanter:
Ola Myki (SP), se link til politiker
Vara: Helle Jordbræk (FrP), se link til politiker

Rektor:
Kjell, Arne Østvold, Kjell.Arne.Ostvold@edu.loten.kommune.no

Fra FAU:
Asle Finnesand, leder
Åsa Nygård, nestleder
Wenche Berg, sekretær

Fra elevrådet:
Vilde Nilsen Hagen, Elevrådsleder
Mina Rasen Dæhlie, nestleder
Lena Voldmo

Ansatt representanter:
Jens Petter Svenkerud
Hilde Lang-Ree
Lene Oppegård Sveen

Reglement for samarbeidsutvalg

Reglement/retningslinjer for samarbeidsutvalg. Dette er regulert gjennom politisk delegeringsreglement. 
Sist oppdatert 12.7.23 etter endringer i administrativ organisering pr 1.1.23.

1.8.2. Samarbeidsutvalg
(Fra delegeringsreglementet sist oppdatert 12.7.23 etter endringer i administrativ organisering pr 1.1.23.

Samarbeidsutvalg knyttet til tjenesteområder er bredt sammensatte forum for kommunikasjon og samhandling. Samarbeidsutvalgene kan be om informasjon, avgi uttalelser og fungere som høringspart ved saker som er til behandling. Utvalget har ikke egne oppgaver, ansvar eller myndighet.

Samarbeidsutvalgene er vesentlige bidragsytere på vegne av kommunens brukere / innbyggere når det gjelder tilbakemelding om service og kvalitet og utvikling av kommunale tjenester.