Byggesaksbehandling boliger

 • Nybygg/hovedombygging pr. bruksenhet: 20 410 kroner
 • Søknad med mer enn en boenhet, betales pr. boenhet fra og med nr 2: 11 170 kroner

Byggesaksbehandling fritidsbolig

 • Nybygg/hovedombygging pr. bruksenhet: 20 410 kroner
 • Inneholder fritidseiendommen mer enn en selvstendig boenhet betales pr. enhet fra og med enhet nr to: 11 170 kroner

Saksbehandling av alle andre typer nybygg

(Næringsbygg, garasje, uthus, bod, anneks med mer)

 • Inntil 15 m2 - fast sum: 3 830 kroner
 • 16 - 200 m2 - pr m2: 110 kroner
 • 201 - 600 m2 - pr m2: 80 kroner
 • Over 600 m2 - pr m2: 70 kroner
 • Ved søknad om bruksendring betales 50% av satsene

Byggesaksbehandling driftsbygninger i landbruket

(Plan og bygningsloven § 20-2 b)

 • For dette betales halvparten av satsene i avsnittet over men maksimalt: 17 550 kroner

Diverse mindre tiltak, midlertidige tiltak, murer, brønner m.v.

 • Fasadeendring: 3 400 kroner
 • Riving av bygning på bolig/ fritids/ landbrukseiendom: 3 400 kroner
 • Bygningstekniske installasjoner - oppføring, endring eller reparasjon: 3 400 kroner
 • Skilt- og reklameinnretninger: 3 400 kroner
 • Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg: 3 400 kroner
 • Mindre terrenginngrep: 3 400 kroner
 • Forstøtningsmur, gjerde mv: 3 400 kroner
 • Brønner, dammer og bassenger: 3 400 kroner
 • Andre mindre tiltak som ikke måles etter areal: 3 400 kroner
 • Skorstein og ildsteder – oppføring og rehabilitering: 1 240 kroner

Diverse større tiltak

 • Riving av næringsbygg (unntatt landbruksbygg): 10 200 kroner
 • Bygningstekniske installasjoner i næringsbygg (heis, ventilasjonsanlegg, fyringsanlegg m.m.): 10 200 kroner
 • Større midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg: 10 200 kroner
 • Større terrenginngrep: 10 200 kroner
 • Veg, parkeringsplass, landingsplass og opplagsplass: 10 200 kroner
 • Lednings-/kabelanlegg, anlegg for støyskjerming: 10 200 kroner
 • Andre større tiltak som ikke kan måles etter areal: 10 200 kroner

Søknad om dispensasjon

 • Behandling av søknad om dispensasjon som avgjøres ved administrativ behandling: 4 850 kroner
 • Søknad om dispensasjon av prinsipiell karakter som avgjøres ved politisk behandling: 10 590 kroner

Rammetillatelse og igangsettingstillatelse

50% av gebyret for den kategori det søkes om ved ramme.
50% (resterende) betales ved første igangsettelse (IG).

 • Saksbehandlingsgebyr ved hver igangsetting (IG) utover første: 3 190 kroner

Søknadskontroll, avslag, fornyet søknad med videre

 • Ved avslag på søknad betales 50% av satsene
 • Reviderte søknader som krever ny behandling betales 25% av satsene
 • Ved mangelfull søknad, ved andre gangs utsendelse av brev/e-post vedr. samme mangel betales minimum: 1 070 kroner

Godkjenning av selvbygger

 • Gebyr for godkjenning av personlig ansvarsrett som selvbygger av egen bolig eller fritidsbolig: 2 550 kroner

Andre gebyr

 • Søknad om ferdigattest utløser ikke gebyr
 • Søknad om midlertidig brukstillatelse og evt. fornyelse av slik tillatelse: 3 190 kroner
 • Ferdigattest som rekvireres utover frist i midlertidig brukstillatelse: 2 550 kroner
 • Forhåndskonferanse etter pbl § 21-1: 3 190 kroner

Diverse betalingsbestemmelser

 • Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt saken registreres og betales til kommunekassen etter fakturaoppgave fra kommunen. Gebyrene er fritatt for mva. Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, eller av andre grunner ikke kan fullføres, betales 50% av gebyrsatsene.
 • For arbeid etter plan- og bygningsloven som ikke står i gebyroversikten, kan gebyr regnes etter medgått tid. Enkeltperson pr. time: kr 1 070,-.
 • Ulovlighetsoppfølging betales etter medgått tid. I tillegg kommer eventuell tvangsmulkt og/eller overtredelsesgebyr jf pbl §§ 32-5 og 32-8, og SAK 10 kapittel 16.
 • Gebyret faktureres når vedtak fattes. Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest vil ikke bli gitt før gebyret er betalt 
 • Tilsyn: Om lag 10 % av byggesaksgebyret innkreves for tilsyn. Ev. tvangsmulkt og overtredelsesgebyr behandles særskilt.