Byggesaksbehandling boliger

 • Nybygg/hovedombygging pr. bruksenhet: 21 290 kroner
 • Søknad med mer enn en boenhet, betales pr. boenhet fra og med nr 2: 11 650 kroner

Byggesaksbehandling fritidsbolig

 • Nybygg/hovedombygging pr. bruksenhet: 21 290 kroner
 • Inneholder fritidseiendommen mer enn en selvstendig boenhet betales pr. enhet fra og med enhet nr to: 11 650 kroner

Saksbehandling av alle andre typer nybygg

(Næringsbygg, garasje, uthus, bod, anneks med mer)

 • Inntil 15 m2 - fast sum: 3 990 kroner
 • 16 - 200 m2 - pr m2: 115 kroner
 • 201 - 600 m2 - pr m2: 85 kroner
 • Over 600 m2 - pr m2: 75 kroner
 • Ved søknad om bruksendring betales 50% av satsene minimum 3 990 kroner.

Byggesaksbehandling driftsbygninger i landbruket

(Plan og bygningsloven § 20-2 b)

 • For dette betales halvparten av satsene i avsnittet over men maksimalt: 18 300 kroner

Diverse mindre tiltak, midlertidige tiltak, murer, brønner m.v.

 • Fasadeendring: 3 550 kroner
 • Riving av bygning på bolig/ fritids/ landbrukseiendom: 3 550 kroner
 • Bygningstekniske installasjoner - oppføring, endring eller reparasjon: 3 550 kroner
 • Skilt- og reklameinnretninger: 3 550 kroner
 • Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg: 3 550 kroner
 • Mindre terrenginngrep: 3 550 kroner
 • Forstøtningsmur, gjerde mv: 3 550 kroner
 • Brønner, dammer og bassenger: 3 550 kroner
 • Andre mindre tiltak som ikke måles etter areal: 3 550 kroner
 • Skorstein og ildsteder – oppføring og rehabilitering: 1 290 kroner

Diverse større tiltak

 • Riving av næringsbygg (unntatt landbruksbygg): 10 600 kroner
 • Bygningstekniske installasjoner i næringsbygg (heis, ventilasjonsanlegg, fyringsanlegg m.m.): 10 600 kroner
 • Større midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg: 10 600 kroner
 • Større terrenginngrep: 10 600 kroner
 • Veg, parkeringsplass, landingsplass og opplagsplass: 10 600 kroner
 • Lednings-/kabelanlegg, anlegg for støyskjerming: 10 600 kroner
 • Andre større tiltak som ikke kan måles etter areal: 10 600 kroner

Søknad om dispensasjon

 • Behandling av søknad om dispensasjon som avgjøres ved administrativ behandling: 5 060 kroner
 • Søknad om dispensasjon av prinsipiell karakter som avgjøres ved politisk behandling: 11 050 kroner

Rammetillatelse og igangsettingstillatelse

50% av gebyret for den kategori det søkes om ved ramme.
50% (resterende) betales ved første igangsettelse (IG).

 • Saksbehandlingsgebyr ved hver igangsetting (IG) utover første: 3 330 kroner

Søknadskontroll, avslag, fornyet søknad med videre

 • Ved avslag på søknad betales 50% av satsene
 • Reviderte søknader som krever ny behandling betales 25% av satsene
 • Ved mangelfull søknad, ved andre gangs utsendelse av brev/e-post vedr. samme mangel betales minimum: 1 110 kroner

Godkjenning av selvbygger

 • Gebyr for godkjenning av personlig ansvarsrett som selvbygger av egen bolig eller fritidsbolig: 2 660 kroner

Andre gebyr

 • Søknad om ferdigattest utløser ikke gebyr
 • Søknad om midlertidig brukstillatelse og evt. fornyelse av slik tillatelse: 3 330 kroner
 • Ferdigattest som rekvireres utover frist i midlertidig brukstillatelse: 2 660 kroner
 • Forhåndskonferanse etter pbl § 21-1: 3 330 kroner

Diverse betalingsbestemmelser

 • Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt saken registreres og betales til kommunekassen etter fakturaoppgave fra kommunen. Gebyrene er fritatt for mva. Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, eller av andre grunner ikke kan fullføres, betales 50% av gebyrsatsene.
 • For arbeid etter plan- og bygningsloven som ikke står i gebyroversikten, kan gebyr regnes etter medgått tid. Enkeltperson pr. time: kr 1 110,-.
 • Ulovlighetsoppfølging betales etter medgått tid. I tillegg kommer eventuell tvangsmulkt og/eller overtredelsesgebyr jf pbl §§ 32-5 og 32-8, og SAK 10 kapittel 16.
 • Gebyret faktureres når vedtak fattes. Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest vil ikke bli gitt før gebyret er betalt 
 • Tilsyn: Om lag 10 % av byggesaksgebyret innkreves for tilsyn. Ev. tvangsmulkt og overtredelsesgebyr behandles særskilt.