Det betales for 11 måneder i året (fritak for juli måned). Betalingssatsene følger husstandens inntekter og justeres i henhold til grunnbeløpet i folketrygden. 

Se grunnbeløpet her

Inntekt = Husstandens samlede nettoinntekt og ev hjelpestønad til hjelp i hjemmet, før særfradrag, ved siste skattelikning. 

  • Dersom husstandens samlede inntekt er under 2 G følges forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester, timesats: Justeres statlig. 
  • Timesats - inntekt over 2 G: 334 kroner
  • Maksimumssats - inntekt over 2 G: 909 kroner
  • Maksimumssats - inntekt 3-4 G: 1 724 kroner
  • Maksimumssats - inntekt over 4 G: 2 5710 kroner