Lovhjemmel: Gebyrer etter Matrikkelloven § 32, forskriften § 16. 

5.1. Oppretting av matrikkelenhet

5.1.1. Oppretting av grunneiendom og festegrunn

 • Areal fra 0 - 500 m2: 11 140 kroner
 • Areal fra 501 - 2000 m2: 23 270 kroner
 • Areal fra 2001 m2 - økning pr påbegynt dekar: 2 220 kroner

For festetomt til boligformål som skal selges/ innløses som eiendomstomt betales 50% av gebyret.

For oppretting av festepunkt uten måling, hvor koordinatene hentes fra reguleringsplan, betales 60 % av gebyret.

5.1.2. Oppretting av grunneiendom eller festegrunn til landbruksareal eller areal til allmennyttig formål.

Pris etter anvendt tid se punkt 5.8 med minstepris på 6 000 kroner.
Dog begrenset oppad til halvt gebyr etter punkt 5.1.1.

5.1.3 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn inkl. måling i marka

 • Areal fra 0 - 500 m2: 11 060 kroner
 • Areal fra 501 - 2 000 m2: 22 900 kroner
 • Areal fra 2001 m2 - økning pr påbegynt dekar: 2 220 kroner


5.1.4 Oppmåling av uteareal på eierseksjon

Gebyr for oppmåling av uteareal pr eierseksjon:

 • Areal fra 0 - 50 m2: 6 580 kroner
 • Areal fra 51 - 250 m2: 9 820 kroner
 • Areal fra 251 - 2000 m2: 12 120 kroner
 • Areal fra 2001 m2 - økning pr påbegynt dekar: 950 kroner


5.1.5 Oppretting av anleggseiendom

Gebyr som for oppretting av grunneiendom:

 • Volum fra 0 - 2000 m3: 21 060 kroner
 • Volum fra 2001m3 - økning pr påbegynt 1000 m3: 1 340 kroner


5.1.6 Registrering av jordsameie

 • Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.


5.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

Viser til punkt 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4 og 5.1.5. I tillegg kan komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning. 

5.2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 5.1.1 og 5.1.2.

5.3 Grensejustering

5.3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5% av eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m2). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20% av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde:

 • Areal fra 0 - 250 m2: 4 950 kroner
 • Areal fra 251 - 500 m2 : 8 180 kroner
   

6.7 Søknad om deling av grunneiendom

 • Deling av grunneiendom i samsvar med reguleringsplan: 2 120 kroner
 • Deling av grunneiendom ikke i samsvar med reguleringsplan utenfor regulert område: 4 740 kroner

6.8 Søknad om dispensasjon

 • Behandling av søknad om dispensasjon som avgjøres ved administrativ behandling: 4 680 kroner
 • Søknad om dispensasjon av prinsipiell karakter som avgjøres ved politisk behandling. Gjelder også deling: 10 210 kroner