Gebyr for behandling av private planforslag

Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven (Pbl) § 33-1.

 • Fastsettelse av planprogram (Pbl § 12-9): 13 580 kroner
 • For behandling av planforslag, (Pbl. § 12-10), betales etter planområdets areal.

Detaljregulering uten konsekvensutredning

Lovhjemmel: Pbl § 12-3, andre ledd

 • Planareal mindre enn 5 dekar: 40 300 kroner
 • Planareal 5-10 dekar: 56 400 kroner
 • Planareal 10-15 dekar: 72 570 kroner
 • Planareal 15-20 dekar: 88 700 kroner
 • Planareal 20-50 dekar: 96 700 kroner
 • Planareal 50-100 dekar: 113 000 kroner
 • Planareal større enn 100 dekar: 129 000 kroner

Detaljregulering med konsekvensutredning

Lovhjemmel: Pbl § 12-3, tredje ledd 

 • Planareal mindre enn 5 dekar: 56 440 kroner
 • Planareal 5-10 dekar: 72 570 kroner
 • Planareal 10-15 dekar: 88 700 kroner
 • Planareal 15-20 dekar: 96 750 kroner
 • Planareal 20-50 dekar: 113 00 kroner
 • Planareal 50-100 dekar: 129 000 kroner
 • Planareal større enn 100 dekar: 145 200 kroner

Der søker utarbeider områdereguleringsplan i samråd med kommunen, betales tilsvarende gebyr for søkers område, under forutsetning av at det ikke er stilt krav om oppfølgende detaljreguleringsplan. 

Endring av reguleringsplan

 • Endring av plan jf. pbl § 12-14 - med delegert administrativ behandling: 16 120 kroner
 • Endring av plan jf. pbl § 12-14 med politisk behandling: 19 350 kroner

Framstilling av planer 

Planforslaget skal foreligge i digital form med sist gjeldende sosiversjon for plandata. For plandata som innleveres i annen standard beregnes et gebyrtillegg på 50 % av gebyrsatsene i pkt. 7.1.

Betaling

Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt saken registreres levert til kommunen i komplett form. Gebyret skal innbetales til kommunekassa etter regningsoppgave fra kommunen, før planforslaget behandles 1. gang av det faste utvalg for plansaker eller bemyndiget organ.

Reduksjon av gebyr

Plansjef kan inngå avtale om lavere gebyr dersom planforslaget løser kommunale planoppgaver eller gebyret blir urimelig høyt.