Gebyr for behandling av private planforslag

Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven (Pbl) § 33-1.

 • Fastsettelse av planprogram (Pbl § 12-9): 10 920 kroner
 • For behandling av planforslag, (Pbl. § 12-10), betales etter planområdets areal.


Detaljregulering uten konsekvensutredning

Lovhjemmel: Pbl § 12-3, andre ledd

 • Planareal mindre enn 5 dekar: 30 000 kroner
 • Planareal 5-10 dekar: 42 000 kroner
 • Planareal 10-15 dekar: 54 000 kroner
 • Planareal 15-20 dekar: 66 000 kroner
 • Planareal 20-50 dekar: 72 000 kroner
 • Planareal 50-100 dekar: 84 000 kroner
 • Planareal større enn 100 dekar: 95 000 kroner


Detaljregulering med konsekvensutredning

Lovhjemme: Pbl § 12-3, tredje ledd 

 • Planareal mindre enn 5 dekar: 42 000 kroner
 • Planareal 5-10 dekar: 54 000 kroner
 • Planareal 10-15 dekar: 66 000 kroner
 • Planareal 15-20 dekar: 72 000 kroner
 • Planareal 20-50 dekar: 84 000 kroner
 • Planareal 50-100 dekar: 96 000 kroner
 • Planareal større enn 100 dekar: 108 000 kroner

Der søker utarbeider områdereguleringsplan i samråd med kommunen, betales tilsvarende gebyr for søkers område, under forutsetning av at det ikke er stilt krav om oppfølgende detaljreguleringsplan. 

Endring av reguleringsplan

 • Endring av plan jf. pbl § 12-14 - med delegert administrativ behandling: 12 000 kroner
 • Endring av plan jf. pbl § 12-14 med politisk behandling: 14 400 kroner


Framstilling av planer 

Planforslaget skal foreligge i digital form med sist gjeldende sosiversjon for plandata. For plandata som innleveres i annen standard beregnes et gebyrtillegg på 50 % av gebyrsatsene i pkt. 7.1.

Betaling

Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt saken registreres levert til kommunen i komplett form. Gebyret skal innbetales til kommunekassa etter regningsoppgave fra kommunen, før planforslaget behandles 1. gang av det faste utvalg for plansaker eller bemyndiget organ.

Reduksjon av gebyr

Plansjef kan inngå avtale om lavere gebyr dersom planforslaget løser kommunale planoppgaver eller gebyret blir urimelig høyt.