Kommunedirektøren foreslår en rekke tiltak når handlings- og økonomiplan med budsjett skal lages. Dette kan du lese mer om her. 

Formannskapet behandlet kommunedirektørens innstilling til handlings- og økonomiplan 29.november. Innstillingen til kommunestyret lå ute på høring i 14 dager, før kommunestyret behandlet saken 15.desember. Kommunestyret gjorde sitt vedtak og prioritert enkelte områder i tillegg til kommunedirektørens forslag. Hvilke tiltak kan du lese mer om under.

- Vi har høye ambisjoner for Løten kommune i dag og i fremtiden. Innbyggerne våre skal ha tilgang til varierte muligheter for aktivitet, engasjement og medvirkning. Løten skal være et samfunn preget av livskvalitet og mestring for alle og et naturlig bovalg for barnefamilier som etablerer seg i regionen. Dette er i tråd med våre hovedmål i kommuneplanens samfunnsdel, sier ordfører Marte Larsen Tønseth. 

Løten kommunes budsjettramme

Løten kommune har et årsbudsjett på ca. 600 millioner kroner. Dette fordeles slik innenfor de ulike områdene:

 • Oppvekst: 244 millioner kroner
 • Helse og mestring: 176 millioner kroner
 • Samfunnsutvikling: 116 millioner kroner
 • Kommunedirektøren overordnet: 36 millioner kroner
 • Finans: 36 millioner kroner
 • Selvkost: 13 millioner kroner
 • Investeringer: 84 millioner kroner
 • Selvkostinvesteringer: 27,6 millioner kroner (i hovedsak vann- og avløp Reksla-Kvernhusløkka).

Budsjettvedtaket med alle tall finner du her

- 600 millioner er ikke rent lite penger, og det handler om å bruke de midlene på best mulig måte. Her opplever jeg at det er jobbet godt og grundig i organisasjonen med utvikling og tilpasning av aktivitet til tilgjengelige rammer. En bærekraftig kommuneøkonomi for Løten tilsier at vi ikke kan fortsette å bruke mer enn sammenlignbare kommuner på driften av kommunale tjenester, sier Larsen Tønseth.

Et av forslagene til kommunedirektøren for å øke kommunenes inntekter var å øke eiendomsskatten til 4,0 promille. Kommunestyret vedtok formannskapets forslag om å beholde den på dagens nivå, 3,3 promille. 

Kommunestyrets omprioriteringer

Kommunedirektørens forslag ble i hovedsak vedtatt, men dette er de sju viktigste endringene politikerne vedtok: 

 • Gatelys slås av fem timer hver natt, mellom kl. 00.00 og 05.00 fra natt til mandag til natt til fredag. Lyset blir stående på to netter i helgene. Dette med fokus på forebyggende arbeid og trygghet spesielt på helgedagene. Innsparingen er beregnet til 80 000 kroner i stedet for 100 000 kroner (avslått alle netter). Avviket dekkes ved bruk av disposisjonsfond. 
 • Barnehagegaranti opprettholdes i budsjettet. Finansieres ved bruk av disposisjonsfond.
 • Opprettholde budsjettet ved Lund barnehage avd. Stjerna. 
 • Videre drift av Bygdekinoen opprettholdes. Dette finansieres ved økte inntekter ved økt bruk. Kommunestyret ber om at det gjennomføres en evaluering av tilbudet. Kan tilbudet videreutvikles for å nå ut til flere barn og unge? Kan Bygdekinoen tilby tjenester på andre dager og tider med mål om økt besøkstall?
 • De reserverte tilleggsbevilgningene til politisk disposisjon opprettsholdes til en million kroner per år.
 • Lokalmiljøfond: Det etableres et grendeutviklingsfond for utvikling av grendene i Løten. Dette ses i sammenheng med allerede eksisterende tilskuddsordninger til grendehus og tettsteder. Det utarbeides tydelige retningslinjer. Intensjon er å finne 500.000 kr i resterende bundne fond som kan omdisponeres.
 • Før endring av tiltak med sikte på en reduksjon av 2 millioner kr ved kjøkkenet på Løten Helsetun i 2024 skal kommunedirektøren legge fram forslag til løsning for formannskapet før tiltak av betydning igangsettes. Før saken legges fram for formannskapet skal det ha vært gjennomført medvirkning.

Utviklingsområder

Dette er utviklingsområdene kommunestyret har valgt for 2024: 

 • Oppvekst

Kommunestyret ber administrasjonen sette i gang en mulighetsstudie for å kunne legge til rette for utvidet åpningstid i kommunale barnehager og SFO. Utredningen må ta opp muligheten for å øke antall barn i barnegruppene med hensyn til kvalitet, bemanningsnorm, arealnorm, vikarbudsjett og samordning på tvers av avdelingene. Arbeidet ønskes lagt frem i løpet av 2024.

 • Helse og mestring

Bedre levekår og bedre helseoppfølging gjør at langt flere personer med utviklingshemming lever lengre enn for få tiår siden. Dette er en positiv utvikling, samtidig som flere personer med utviklingshemming vil oppleve aldersrelaterte sykdommer og funksjonsfall. Det igangsettes en kartlegging og mulighetsstudie i forbindelse med å kunne gi et spesialisert tilbud for personer med psykisk utviklingshemming med aldersrelatert funksjonsfall og hvor behov ikke lenger kan ivaretas i hjemmet.

 • Blomstereng eller plen?

Hvordan skal kommunens grøntarealer se ut og vedlikeholdes? Trenger vi robotgressklippere? Kan vi få en utredning av muligheten for å gjøre om kommunens plener til eng? En slik utredning må vurdere grøntarealenes forskjellige formål i dag og hvilken besparelse slike endringer kan gi.

 • Iverksette større satsing på klimatiltak og komme i gang med grønne anskaffelser i kommunen gjennom å:

- Fremme bærekraftig bruk og forvaltning av ressurser gjennom kommunens innkjøp, blant annet ved å stille krav til klimagassreduksjon i kravspesifikasjon.

- Stimulere til god sirkulær økonomi gjennom kommunens innkjøp.

- Redusere klimafotavtrykket i kommunens bygge- og anleggsprosjekter.

- Vurdere deltakelse i eksterne samarbeid og prosjekter som har som formål å fremme ny og innovativ miljøvennlig teknologi og løsninger.

- Vurdere krav til miljøsertifisering av leverandører av varer og tjenester, eller ved å stille andre relevante miljøkrav.

- Etterspørre fossilfri anleggsdrift og grønn varedistribusjon/transport i kommunens prosjekter

Kartlegginger og mulighetsstudier

Kommunestyret har vedtatt at administrasjonen skal arbeide med følgende kartlegginger, mulighetsstudier og evalueringer:

 • Kommunedirektøren bes utarbeide en handlingsplan mot fattigdom som skal til politisk behandling i løpet av økonomiplanperioden for 2024-2027.
 • Videreføre evalueringen av kommunens tilbud for ungdom med sikte på å prioritere ungdom fra ungdomsskolealder til videregående alder i tilbudet på Ungdommens Hus.
 • Det settes i gang en vurdering av å innføre en søknadsbasert ordning som gir mulighet for fritak til eiendomsskatt for husholdninger med samlet inntekt under 3 G og 2 G i formue. Dette innarbeides i Retningslinjer for eiendomsskatt.
 • Kommunen utreder en sak for Kommunestyret om endring av skolekretser.
 • Det igangsettes en mulighetsstudie med formål om å etablere en selvstendig avlastningsenhet for barn i kommunen.
 • Det gjennomføres en kartlegging av om personer med psykisk utviklingshemming mottar nødvendig psykisk helsehjelp i kommunen.
 • Det gjøres en kartlegging av behov for økt kompetanse for å sikre nødvendig psykisk helsehjelp for personer med psykisk utviklingshemming i kommunen.