Dette knytter sammen rehabilitert ledningsnett fra Grinderengsletta og ned til Veenskrysset. 
- Ved ferdigstilling av dette strekket vil hovedstrekk gjennom Løten sentrum være oppgradert med trygg og økt kapasitet på vanntilførsel, avløps- og overvannshåndtering, sier Erik Adolfsen, virksomhetsleder på teknisk drift.

I gjennomføring av vann- og avløpsanlegget skal også krysset Stasjonsvegen – Skolevegen oppgraderes med opphøyd kryss, endret kjøremønster og mer lages mer trafikksikkert i samsvar med vedtatt reguleringsplan.  

- Prosjektet har vært planlagt en stund og gjennomføres nå parallelt med Syljuåsens utbygging av Stasjonsvegen 7 og 9, opplyser Adolfsen. 

Inkludert i prosjektet til Syljuåsen er også etablering av fortau langs Stasjonsvegen, fra Rørleggeren og til nytt kryss og derfra nedover Skolevegen til fotgjengerovergang ved Løten ungdomsskole. 

Fra varelevering Rema 1000 og bort til Venslivegen og nedover til skateparken vil det bli etablert fortau i avslutning på prosjektet. 

- Utførelse i Stasjonsvegen vil ha konsekvens for trafikkbilde i sentrum. Med grøftedybde er på rundt fire meter for store deler av strekningen vil dette kreve stenging av veg i oppdelte strekninger.  Omkjøringer blir lagt og skiltet så hensiktsmessig som mulig, og vil ivareta både bilister, syklister og gående. Tiltaket vil ikke berøre trafikk fra ny rundkjøring ned til bensinstasjon og nordover Veenslivegen, sier Adolfsen. 

Kartlegging, grunnundersøkelser og prosjektering er utført og det fysiske arbeidet starter opp i uke 19, 8.-12. mai. Start for gravearbeidene er ved Vingerjessa, syd for nylig anlagt parkeringsplass, der den gamle småsamleren var plassert. Fra Stasjonsvegen og sydover Veenslivegen er det etablert omkjøring ved siden av vegbane.  Trafikk i Stasjonsvegen bli ikke berørt i første delen av utførelse. 

Private stikkledninger blir ivaretatt i gjennomføringen. Nødvendige vannavslag blir varslet med SMS-melding til de berørte. 

Oppstart av arbeidene berører ikke gjennomføring av 17. mai-arrangementet. 

Følg med på oppdateringer i byggeprosjektsaken her