VA-anlegget ferdigstilles desember 2023, mens kryssløsning Stasjonsvegen/Skolevegen startes opp våren 2024.

Oppdatert 16.04.2024:

Skolevegen og Stasjonsvegen er åpne for trafikk.

Oppdatert 12.03.2024:

Skolevegen er stengt for trafikk. Stasjonsvegen er åpen for gjennomkjøring. Gatelysene er avslått i søndre deler av sentrum på grunn av gravearbeidet.

Oppdatert 04.01.2024:

Alt av veier er åpne for kjøring. En liten del av Stasjonsvegen forbi lekeplassen og Stasjonsvegen 7 og 9 er stengt. Innkjøring til KIWI Torget er åpen noen meter nord for ordinær innkjøring. 

Oppdatert 18.12.2023:

Stasjonsvegen er åpen i to felt. Det vil pågå arbeid på anlegget til og med torsdag 22.desember. Deretter er det julefri før prosjektet starter opp igjen 2.januar 2024.

Oppdatert 13.11.2023:

Anlegget er nå ved biblioteket og idriftsatt så langt det er fremført.  Abonnenter langs Stasjonsvegen er tilknyttet nye ledninger. 

I neste periode graver vi opp mot krysset. Veg blir sperret i krysset for kjøring Stasjonsvegen mot Veenskrysset. 

Tilkomst til Rema 1000 fra Veenskrysset i vareleveringsinnkjøring og hovedinnkjøring. 
Hovedinnkjøring Kiwi er åpen med tilkomst fra sentrum. Tilkomst til biblioteket via innkjøring og parkeringsplass Rema 1000. 

Etter at stikkledninger er medtatt ligger vi litt etter skjema på fremdrift. 
Omkjøringer er i denne perioden som før og skiltet. 
 

Oppdatert 05.10.2023:
Uke 40 åpnes Venslivegen – sydover fra Veenskrysset helt opp med 2 kjørefelt, hovedinnkjøring til Rema 1000 flyttes til hjørnet ved biblioteket.

Vi går over i fase 2 som er fra kumsett utenfor parkering til Rema 1000 og opp til Skolevegen. Sperring av Stasjonsvegen ved bensinstasjon flyttes gradvis innover i Stasjonsvegen.

Avkjøring Venslivegen overfor Rema 1000 stenges fra Stasjonsvegen.

Varelevering Rema 1000 blir åpnet i uke 41.

Så langt har det vært noen mindre hindringer i fremføring, men fremdrift er omtrent som planlagt med hvor vi skulle være i uke 40.

Opp til kryss Skolevegen – Stasjonsvegen er det planlagt 5 uker. Omkjøring via Meierivegen vil fortsette. All omkjøring er skiltet.

Vi oppfordrer bilister til å ta nødvendige hensyn- følge skilting- og holde farten nede i området. For gående og syklister vil gangveg langs Stasjonsvegen på nordsiden være åpen for ferdsel.

Oppdatert 01.09.2023:
Venslivegen åpnes igjen for trafikk slutten av uke 37. Da starter også fase en opp. Området som fase en omfaftes av er Stasjonsvegen fra avkjøring Venslivegen til midt ut for parkeringa på Rema 1000. Denne delen av STasjonsvegen vil da være steng i anslagsvis tre uker. Det vil bli innkjøring til Rema 1000 via hovedinnkjøringa.
Omkjøring via Meierivegen vil fortsette som nå. 

Oppdatert 17.08.2023: 
I forbindelse med graving i Venslivegen opp mot Stasjonsvegen vil Stasjonsvegen bli stengt for innkjøring fra Veenskrysset. I første omgang er det stengt mellom innkjøring Venslivegen og innkjøring varelevering på Rema 1000. Det stengte området vil etter hvert flyttes videre sørøstover innover mot sentrum. 

Stenging skjer torsdag 17. august og vil være ved avkjøring Venslivegen.

Omkjøring blir skiltet, se også kartet under.

kart

Oppdatert 11.08.2023: 
Oppstart i arbeidet er utenfor pendlerparkeringen i Venslivegen. 

- Derfra skal vi opp i Stasjonsvegen og videre oppover til Grinderengsletta, forteller byggeleder Erik Adolfsen, virksomhetsleder Eiendom.
 
Ved graving i Venslivegen blir avkjøring fra Stasjonsvegen stengt. Omkjøring over Vingerjessa ved skateparken og ut på rv 3. Denne perioden vil vare cirka tre uker. Da åpnes Venslivegen.

Stasjonsvegen vil bli stengt etappevis i anleggsgjennomføringen. 

All omkjøring vil i anleggsperioden være skiltet. 

Kart over omkjøring Stasjonsvegen og Venslivegen

Oppdatert 07.07.2023: 
Arbeidene med utskifting av vann- og avløpsledninger er stilt i bero i fellesferien. Arbeidene starter opp igjen i uke 31. Etter dette påregnes det en anleggsperiode for utskifting av vann- og avløpsledninger på fire måneder.

Anleggsarbeidet i Stasjonsvegen vil ha konsekvenser for trafikkbildet i sentrum. Med grøftedybder på rundt fire meter for store deler av strekningen vil dette kreve stenging av vegen. Omkjøringer vil være skiltet i hele perioden. Omkjøringer blir lagt så hensiktsmessig som mulig for å ivareta både bilister, syklister og gående.

Etter ferdigstilling av VA-anlegget skal det bygges ny kryssløsning for Stasjonsvegen/Skolevegen. Denne delen av prosjektet startes opp våren 2024. 

Dette er byggeprosjektene

  • Utskifting av vann- og avløpseledninger i Stasjonsvegen på strekningen fra krysset Venslivegen til kryssing Grinderengsletta
  • Oppgradering av vegkryss: I gjennomføring av vann- og avløpsanlegget skal også krysset Stasjonsvegen – Skolevegen oppgraderes med opphøyd kryss, endret kjøremønster og det bygges mer trafikksikker løsning i samsvar med vedtatt reguleringsplan.  
  • Nytt fortau: Inkludert i prosjektet til Syljuåsen er også etablering av fortau langs Stasjonsvegen, fra Rørleggeren og til nytt kryss og derfra nedover Skolevegen til fotgjengerovergang ved Løten ungdomsskole. 
  • Nytt fortau: Fra varelevering Rema 1000 og bort til Venslivegen og nedover til skateparken vil det bli etablert fortau i avslutning på prosjektet. 

- Ved ferdigstilling av denne strekningen vil hovedstrekk med VA-ledninger gjennom Løten sentrum være oppgradert med trygg og økt kapasitet på vanntilførsel, avløps- og overvannshåndtering, sier Erik Adolfsen. Han er byggeleder for prosjektet og virksomhetsleder for Eiendom i Løten kommune.

Oppstart i uke 19

Start for gravearbeidene er ved elva Vingerjessa, syd for nylig anlagt parkeringsplass, der den gamle småsamleren var plassert. Dette starter opp i uke 19 (8.-12. mai). Fra Stasjonsvegen og sydover Veenslivegen er det etablert omkjøring ved siden av vegbane. 

Trafikk i Stasjonsvegen blir ikke berørt i første delen av utførelsen, men når gravearbeidet starter der vil det få konsekvenser trafikkbildet i sentrum. Ledningene som skal skiftes ut ligger i Stasjonsvegen, og grøftedybde på fire meter vil kreve stenging av vegen i oppdelte strekninger.  Omkjøringer blir lagt og skiltet så hensiktsmessig som mulig, og vil ivareta både bilister, syklister og gående.

Tiltaket vil ikke berøre trafikk fra rundkjøring inn til bensinstasjon og nordover Veenslivegen, forteller byggeleder Erik Adolfsen. 

- Prosjektet har vært planlagt en stund og gjennomføres nå parallelt med Syljuåsens utbygging av Stasjonsvegen 7 og 9.