Utredningen om skolestruktur er nå ferdig fra KS konsulent, og i kveld ble den presentert for politikerne på kommunestyremøtet. Rapporten tar for seg både innhold, kvalitet, ressursbruk og økonomi innen skolen, i tillegg til en gjennomgang av tilstanden på skolebyggene. Med denne vil politikerne ha et godt kunnskaps- og beslutningsgrunnlag for å utvikle en fremtidsrettet og bærekraftig skolesektor. Arbeidet er en del av virksomhetsgjennomgangen for skole; Løten for barn og unge. 

Grundig rapport

-Løten kommune er opptatt av å ruste seg for framtida, og oppvekstsektoren er sentral i dette, forteller kommunedirektør Frank Hauge.

Han viser til analyser som er gjort på ressursbruken i Løtenskolen samt Kostra-analysen som viser at Løten kommune bruker større ressurser på skole enn sammenlignbare kommuner. Dette er også bakgrunnen for at politikerne ønsker å jobbe mer grundig med dette. 
-KS konsulent har levert et grundig arbeid, som svarer opp de bestillingene Kommunestyret har bedt om, fortsetter Hauge. Det er interessant lesing for alle som er opptatt av skole og barnas beste. 

-Intervjuene med de ulike brukerne gir oss interessante og nyttige innspill fra de som er nærmest knyttet til skolene og deres opplevelser av skolehverdagen og tanker om utvikling av Løtenskolen i framtiden. Kommunalt foreldreutvalg, Ungdomsrådet, tillitsvalgte, ledere og Driftsutvalget har vært involvert og kommet med innspill i utredningen.

Elevenes beste er førende

Det er elevenes beste som er førende for virksomhetsgjennomgangen innen skolesektoren. –Vi har fokus på innhold i skolen, både pedagogisk og sosialt, og elevenes beste må stå sentralt. 
Hvordan innretter vi driften av skolene for å legge best mulig til rette for en god skole som gir barna våre muligheten til å lære og utvikle seg på en best mulig måte? Det er oppdraget, og denne utredningen er en del av et større bilde.

Alt henger sammen

Skolestrukturutredningen skal også sees i sammenheng med andre utredninger og vurderinger, slik at man får et helhetlig bilde. Alle utredningene vil ha et langtidsperspektiv, slik at det nå blir mulig å legge premissene for framtidens skole.

Utredningene skal gi grunnlag for å skape framtidens skole til beste for elevene.

Dette er de andre utredningene som skal gjøres:

  • Vurdering av tverrfaglig og helhetlig samhandling innenfor oppvekstsektoren og på tvers av kommunalsjefsområdene
  • Evaluere bruken av spesialundervisning, herunder modell for tildeling og forsterket avdeling
  • Vurdere evt. endringer i ressursfordelingsmodellen

Se mer om virksomhetsgjennomgangen Løten for Barn og unge her

Hva skjer videre?

Rapporten er et kunnskaps- og beslutningsgrunnlag som arbeidsgruppa oppnevnt av kommunestyret skal arbeide videre med. Gruppa består av representantene i Driftsutvalget i tillegg til to kommunestyrerepresentanter, samt to representanter for arbeidstakerorganisasjonene og hovedverneombudet.
-De får nå overlevert rapporten og vil bruke tid på å bli kjent med innholdet og deretter gjøre vurderinger og til slutt sine anbefalinger, forteller kommunedirektør Frank Hauge.

De skal også se denne rapporten i sammenheng med de andre utredningene som Kommunestyret har bestilt for skoleområdet, når de er klare.

Arbeidsgruppa bestemmer behandlingen videre, og det vil legges opp til høringsprosesser før den endelige behandlingen gjøres i Kommunestyret til høsten, avslutter Hauge. 

Her kan du lese rapporten

Skolestrukturutredning – Framtidens skole i Løten (PDF, 734KB)


For deg som vil lese mer

Her kan du se bestillingen til skolestrukturutredningen

"Løten kommune ønsker en kartlegging av skolesektoren, med framskriving av tjenestebehov og handlingsrom for å kunne tilpasse kommunens tjenester til forventet behov. Kommunen er opptatt av å ruste seg for framtida, og oppvekstsektoren er sentral. Vi ønsker en framtidsrettet skole med god kvalitet, der tilgjengelige ressurser blir utnyttet på en best mulig og bærekraftig måte. Arbeidet skal gi grunnlag for politiske beslutninger om framtida. 

Evaluering og utredning

A. Utredning og vurdering av framtidig skolestruktur i Løten. Den største delen i arbeidet er å se på framtidig skolestruktur, økonomisk og funksjonelt. Analyse - ressursbruk i Løtenskolen, 2021 og Kostraanalyse for Løten kommune 14.desember 2020  må legges til grunn, sammen med styrende dokumenter som kommuneplanens samfunnsdel for 2019 – 2030.

B. Vurdering av skolenes bygningsmasse opp mot framtidige undervisningsmetoder/pedagogiske metoder og teknologisk utvikling. 

Anbefalinger

Vi ønsker at planen ivaretar et langtidsperspektiv for skolesektoren, minimum 20 år. Planen vil danne grunnlag for politiske prosesser og beslutninger. Hva er hensiktsmessig kvalitativt og økonomisk? Det må være fokus på innhold i skolen, både pedagogisk og sosialt. Elevenes beste må stå sentralt. Anbefalingene skal inneholde ulike alternativer for framtidig skolestruktur, med økonomiske anslag. Infrastruktur rundt skolene, og innvirkning av endringer for barnehager i samme bygg der det tidligere var oppvekstsenter må belyses. Kostnader til skoleskyss må være en del av vurderingen."