Henvendelser drøftes av team med ansvarlig helsesykepleier, fagansvarlig helsesykepleier, kommunepsykolog, familiekonsulent og psykologisk rådgiver. Gruppen har drøftingsmøte hver tirsdag, og saker bringes inn av ansvarlig helsesykepleier. Gruppen vil ut ifra drøftingen, behov og kapasitet tilby elev/skole/foresatte ulike tilpassede tiltak. Husk å innhente samtykke. 

Foreldre/familier som er i behov av følgende kan henvises: 

 • Foreldre som er i behov av økt foreldrekompetanse
 • Familier med samspillsutfordringer, samt videreutvikle foreldrepraksis som fremmer samarbeid og trivsel i samspillet med barnet/ungdommen. 
 • Foreldre som trenger støtte i foreldrerollen
 • Foreldre som ha barn med adferds- og sosiale vansker, hvor foreldreveiledningsprogrammen DUÅ (De Utrolige Årene) er aktuelt. 
 • Foreldre med nedsatt mentaliseringsevne
 • Foreldre som har barn med sammensatt problematikk
 • Foreldre som sliter med å skape en trygg omsorgsbase for barnet/ungdommen og er i behov av Trygg base veiledning
 • Foreldre med utrygg tilknytningsstil, hvor COS-P veiledning er aktuelt
 • Foreldre som har barn/ungdom som trenger traumesensitiv omsorg/tilnærming
 • Foreldre/par som trenger støtte/hjelp i parforholdet
 • Gravide, sped- og småbarns foreldre med behov for psykisk helsehjelp
 • Barn/ungdom med behov for psykisk helsehjelp
 • Barn/ungdom med høyt skolefravær

Mulige tiltak er:  

 • Foreldreveiledning
 • Veiledning til skole
 • Veiledning til ansvarlig helsesykepleier
 • Individsamtaler med elev
 • Eksponeringstrening
 • Hjelp til kontakt med videre instanser v/behov.