Hensikten med kartlegging er å avklare hva som er barnets og/eller foreldres behov, mål og ønsker for oppfølging. Brukermedvirkning er en forutsetning for å sikre god kartlegging og ev. behandling. Vi må sikre at barnet og foresatte får god informasjon underveis i kartleggingen og vurderinger som gjøres. 

Følgende bør kartlegges i første samtale:

 • barnets mål, ønsker, behov og forventinger til utredning og behandling/oppfølging
 • bakgrunn for og gjennomgang av henvisningen
 • involvering av foreldre og ev. andre i barnets nettverk
 • barnet og/eller foreldres opplevelse av utfordringer/vansker og årsaker til dette
 • informasjon og dialog om kartlegging og videre tilbud og rammene for samarbeidet
 • psykisk status

Følgende temaer kan være sentrale i kartleggingen: 

 • Livssituasjon
 • Psykisk og somatisk sykehistorie
 • Psykiske og somatiske sykdommer i familien
 • Rusmiddelbruk og annen avhengighet
 • Levevaner
 • Vold, overgrep og andre traumatiske erfaringer
 • Somatisk status
 • Legemiddelbruk

 

Kartleggingsverktøy

 • 5-15
 • S-RAS
 • SDQ
 • IVAS
 • ALSUP
 • SCL-10
 • KATE