Kart over stengte veger

Kart som viser stengte veger

Nye vann- og avløpsledninger

Det bygges nye vann og avløpsledninger langs Brennerivegen, i tillegg til at det også skiftes ut noen eksisterende.  Klikk på kartet for å forstørre er behov for å øke kapasiteten på vann og avløp både i dette området, men også for å ha god kapasitet videre nordover. På grunn av dette arbeidet er det behov for å stenge Brennerivegen nedenfor Løten Mølle, og den vil være stengt fram til arbeidet er ferdig ca. den 1. september. Vi oppfordrer til å følge skilting og ta hensyn i trafikken. 

Stenging i krysset i Brenneriroa

Det vil være delvis og helt stengt i krysset i Brenneriroa (Brennerivegen, Chausseen, Budorvegen) 25. august - ca. 8. oktober. 

Stenging i krysset i Brenneriroa

Orienter deg også om omkjøring i forbindelse med stenging i Veenskrysset:

-Vi beklager på det sterkeste de ulempene beboere og besøkende i området opplever i forbindelse med byggearbeidet og stengte veger. Vi skulle gjerne unngått å stenge vegen, men det har dessverre ikke vært praktisk mulig å kombinere med arbeidet som må gjøres, uttaler konstituert leder for teknisk drift Erik Adolfsen.

Når arbeidet med vann og avløpsledninger er ferdig i Brennerivegen fortsetter vi på oversiden av den gamle Riksvegen (Chausseen) og langs Budorvegen med bygging/ utskifting av vann- og avløpsledninger her. Det vil bli tilrettelagt med omkjøringsveg når det er behov for å stenge vegen.   

Gang og sykkelveg og mer trafikksikre løsninger

Når arbeidet med vann- og avløpsledninger er ferdig i Brennerivegen, blir detGang og sykkelsti skal bygges der den røde streken vises bygget gang og sykkelsti på vestsiden. Den vil følge Brennerivegen nedover ca. 250 meter fra krysset Brennerivegen/Chausseen (se kart).

-Dette vil bidra til økt trafikksikkerhet for de som ferdes i området, og er også en forutsetning for bygging av flere boliger i området, forteller plansjef Kristin Ødegård Bryhn.

Bedre trafikksikkerhet blir det også for de som skal ta bussen langs gamle riksvegen; her blir det bygget nye og bedre bussholdeplasser, og det blir generelt laget bedre løsninger for gående og syklende rundt kryssløsningen i Chausseen/Budorvegen, fortsetter plansjefen.

Ansvarlig for bygging av gang- og sykkelvegen er Løten kommune i samarbeid med Statens vegvesen. Kontaktperson er byggeleder Oddvar Mythe.

Byggeperioden for gang- og sykkelvegen blir ca. 1. mai – 1. september, og det vil være behov for å stenge vegen i perioder i forbindelse med dette, forteller byggeleder Oddvar Mythe. Vi beklager ulempene dette medfører for både trafikanter og de som bor i området. 

Nytt boligfelt og ny butikk

Det er også flere prosjekter som står på trappene i Brenneriroa:

  • Joker Brenneriroa flyttes fra nordsiden til sørsiden av Chausseen
  • Nye vann- og avløpsledninger samt ny gang- og sykkelveg legger til rette for bygging av nytt boligfelt Heggedal (på vestsiden av Brennerivegen).