Siste nytt fra byggeprosjektet

Oppdatering 23.august 2023: 

Forberedelser til asfaltering av Brennerivegen starter opp umiddelbart, 23. august. 
Asfaltering vil bli gjennomført på Brennerivegen fra sør og opp mot Chausseen fra mandag 28. august. Etter asfaltering av veg blir gangveg langs Brennerivegen asfaltert. 

Omkjøring vil i denne perioden være uendret. Under asfaltering av Brennerivegen blir det manuell dirigering av trafikk. 

Arbeidene i krysset med lysanlegg, busslommer og gangveg fortsetter. Fra uke 36 vil omkjøring bli lagt over parkeringsplass på nye Joker butikken for adkomst nedover Brennerivegen fra Hamar. 
 

Kart over stengte veger

Kart som viser stengte veger

Nye vann- og avløpsledninger

Det bygges nye vann og avløpsledninger langs Brennerivegen, i tillegg til at det også skiftes ut noen eksisterende.  Klikk på kartet for å forstørre er behov for å øke kapasiteten på vann og avløp både i dette området, men også for å ha god kapasitet videre nordover. På grunn av dette arbeidet er det behov for å stenge Brennerivegen nedenfor Løten Mølle, og den vil være stengt fram til arbeidet er ferdig ca. den 1. september. Vi oppfordrer til å følge skilting og ta hensyn i trafikken. 

Stenging i krysset i Brenneriroa

Det vil være delvis og helt stengt i krysset i Brenneriroa (Brennerivegen, Chausseen, Budorvegen) 25. august - ca. 8. oktober. 

Stenging i krysset i Brenneriroa

Orienter deg også om omkjøring i forbindelse med stenging i Veenskrysset:

-Vi beklager på det sterkeste de ulempene beboere og besøkende i området opplever i forbindelse med byggearbeidet og stengte veger. Vi skulle gjerne unngått å stenge vegen, men det har dessverre ikke vært praktisk mulig å kombinere med arbeidet som må gjøres, uttaler konstituert leder for teknisk drift Erik Adolfsen.

Når arbeidet med vann og avløpsledninger er ferdig i Brennerivegen fortsetter vi på oversiden av den gamle Riksvegen (Chausseen) og langs Budorvegen med bygging/ utskifting av vann- og avløpsledninger her. Det vil bli tilrettelagt med omkjøringsveg når det er behov for å stenge vegen.   

Gang og sykkelveg og mer trafikksikre løsninger

Når arbeidet med vann- og avløpsledninger er ferdig i Brennerivegen, blir detGang og sykkelsti skal bygges der den røde streken vises bygget gang og sykkelsti på vestsiden. Den vil følge Brennerivegen nedover ca. 250 meter fra krysset Brennerivegen/Chausseen (se kart).

-Dette vil bidra til økt trafikksikkerhet for de som ferdes i området, og er også en forutsetning for bygging av flere boliger i området, forteller plansjef Kristin Ødegård Bryhn.

Bedre trafikksikkerhet blir det også for de som skal ta bussen langs gamle riksvegen; her blir det bygget nye og bedre bussholdeplasser, og det blir generelt laget bedre løsninger for gående og syklende rundt kryssløsningen i Chausseen/Budorvegen, fortsetter plansjefen.

Ansvarlig for bygging av gang- og sykkelvegen er Løten kommune i samarbeid med Statens vegvesen. Kontaktperson er byggeleder Oddvar Mythe.

Byggeperioden for gang- og sykkelvegen blir ca. 1. mai – 1. september, og det vil være behov for å stenge vegen i perioder i forbindelse med dette, forteller byggeleder Oddvar Mythe. Vi beklager ulempene dette medfører for både trafikanter og de som bor i området. 

Nytt boligfelt og ny butikk

Det er også flere prosjekter som står på trappene i Brenneriroa:

  • Joker Brenneriroa flyttes fra nordsiden til sørsiden av Chausseen
  • Nye vann- og avløpsledninger samt ny gang- og sykkelveg legger til rette for bygging av nytt boligfelt Heggedal (på vestsiden av Brennerivegen).