I saker med bekymringsfullt skolefravær medbringer skolen følgende til drøfting med skolens støttesystemer:

  • Systematisert oversikt over skolefravær som viser ukedager ved dagsfravær og fag ved timefravær
  • Redegjøring av skolens, foresattes og elevens perspektiv på utfordringene (jf. sjekklister)
  • Tiltaksplan som er utarbeidet, satt i verk og evaluert

NB! Det skal alltid innhentes samtykke fra foresatte hvis elev skal drøftes med navn. 

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten/helsesykepleier er en del av kommunens Barne- og familietjeneste. Skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud som skal være lett tilgjengelig for elevene. 

Skolehelsetjenesten hovedmål er å:

  • Fremme psykisk og fysisk helse
  • Forbygge sykdom og skade
  • Fremme gode sosiale og miljømessige forhold

Skolen skal informere helsesykepleier når en elev har et bekymringsfullt fravær. Helsesykepleier vil ofte delta i møter med foreldre/foresatte og vil også ofte ha samtaler med eleven for å kartlegge fraværsårsaker.  Alle foreldre/ foresatte kan ta kontakt med helsesykepleier på skolen hvis de har bekymringer/spørsmål rundt elevens helse/trivsel. 

Kartleggingsverktøy: 
-    Skalering (PDF, 209KB)
-    Push/pull (PDF, 171KB)
-    Årsaksforklaring (PDF, 288KB)

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom er et eget tilbud i tillegg til fastlegen og skolehelsetjenesten. Helsestasjonen er gratis.

Her kan du snakke om det du er opptatt av og få veiledning om psykiske og sosiale problemer, rus eller andre problemer som påvirker helsen din. Hvis du trenger det, vil de kunne hjelpe deg med å få videre hjelp. På helsestasjon for ungdom kan du møte lege og helsesykepleier. Tjenesten er åpen hver onsdag, med unntak av juli og ferier, kl. 14.30 - 16.30. 

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

PPT-rådgiver er en bidragsyter inn i arbeidet med et faglig oppfølgings- og veiledningsansvar av skolen, og er med og sørger for at saken blir fulgt opp med systematiske tiltak. Skole i samarbeid med elev/foresatte skal vurdere om eleven skal henvises til PPT. Alle saker som man tenker skal henvises til PPT skal også drøftes med PPT i forkant av henvisning. Det vil si at PPT også skal være med å vurdere om saken skal henvises. PPT kan delta på møter uten henvisning for å forebygge, samt observere og gi veiledning uten henvisning. Tiltak prøves ut i en periode for å se om det er tilstrekkelig. Hvis tiltakene ikke gir ønsket effekt, bør det vurderes henvisning for mer utredning og sakkyndig vurdering.  

Henvisning til PPT

Dersom eleven skal henvises til PPT, må skolen vurdere elevens utbytte av opplæringstilbudet og utarbeide en pedagogisk rapport med beskrivelse av tiltakene som har vært utprøvd. 

Hvis det dreier seg om bekymringsfullt og langvarig skolefravær, skal PPT prioritere saken. PPT skal foreta en utredning og skrive en sakkyndig vurdering hvor det eventuelt anbefales spesialundervisning og/eller tiltak innen det ordinære opplæringstilbudet. Det bør samtidig vurderes behov for videre henvisning til spesialisthelsetjenesten, barneverntjenesten og barn, unge og familie og andre tjenester.   

Opplæring i hjemmet og fritak fra opplæringsplikten

Undervisning hjemme på bakgrunn av elevens helsetilstand kan anbefales som en del av spesialundervisning etter utredning hos PP-tjenesten. Ved en anbefaling om opplæring i hjemmet kreves det en legeerklæring med vurdering av om det er urimelig at eleven skal gjennomføre opplæringsplikten på skolen. Normalt bør man være forsiktig med å anbefale dette fordi det kan være med på å befeste fraværet. 

Ved langvarig sykdom der det ikke er forsvarlig at eleven mottar opplæring, bør PPT gjøre en sakkyndig vurdering der det vurderes fritak fra opplæringsplikten (Oppll § 2-1). Ved vurdering av fritak skal det alltid foreligge en legeerklæring fra spesialisthelsetjenesten som beskriver elevens helsetilstand, og elevens grad av mulighet til å motta opplæring. Der det er urimelig overfor eleven å gjennomføre opplæringsplikten, helt eller delvis, skal skolen fatte enkeltvedtak om dette, etter sakkyndig vurdering.