SLT-modellen sørger for et samarbeid mellom politi og kommune innen området rus- og kriminalitetsforebygging. SLT er i hovedsak rettet mot barn og unge og deres foreldre og foresatte. Målet er at kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etater og faggrupper. Den inkluderer også to andre viktige deler av lokalsamfunnet: Næringslivet og de frivillige organisasjonene.

Om SLT-modellen

Barne-og ungdomskoordinatoren er ansvarlig for samordning, kontinuitet og framdrift i og mellom alle de tre nivåene.

Mål for SLT i Løten

De rus- og kriminalitetsforebyggende tiltakene som finnes i Løten er kontinuerlig samordnet, evaluert og videreutviklet til det beste for de unge i kommunen.

Målgruppen er i hovedsak unge i alderen 12 -18 år og deres foresatte, med spesiell tanke på risikoutsatt ungdom. Med risikoutsatt ungdom menes de som: vokser opp under vanskelige forhold, er utsatt for omsorgssvikt, er relasjonsskadet og/eller har vanskeligheter med å tilpasse seg samfunnets regler og normer.

SLT i Løten er organisert i tre nivåer

  1. Det styrende nivå - Styringsgruppe
  2. Det koordinerende nivå – Koordineringsgruppe
  3. Det utførende nivå - Arbeidsgrupper

SLT-arbeidet er forankret gjennom en styringsgruppe som består av: ordfører, rådmann, lensmann, kommunalsjef Velferd, ruskoordinator og SLT koordinator.

Styringsgruppens ansvar

  • Etablere overordnede rammer for kommunens totale kriminalitetsforebyggende innsats.
  • Sørge for fremdrift i SLT-arbeidet.
  • Sørge for tilstrekkelige økonomiske og personellmessige ressurser til kartlegging, drøfting, utarbeidelse og evaluering.
  • Sikre implementering av kriminalitetsforebyggende tiltak i både kommunens og politiets planverk.

Koordineringsgruppa

Koordineringsgruppa har ansvaret for den praktiske koordineringen av kommunens rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid. I koordineringsgruppen sitter virksomhetsledere i de virksomhetene som yter tjenester til barn og unge: Barnevern, Ungdomsskolen, Helse og familie, Kultur og Kommunikasjon, samt ungdomskontakt/Ungdommens hus, NAV-leder, politiet, ruskoordinator og SLT-koordinator. Ved behov kan andre representanter inviteres.

Det utførende nivå

Det utførende nivå står for det direkte rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet. Det vil si alle de som er i direkte kontakt med barn og unge, altså ansatte i skolene, Sentralen miljøsenter, barnevernet, helsestasjonen for ungdom, skolehelsetjenesten, ROP-teamet, Nav og forebyggende politi. Frivillige organisasjoner, kirken samt det lokale næringsliv har også en rolle i det forebyggende arbeidet på dette nivået.

Det blir opprettet arbeidsgrupper etter behov. De blir sammensatt av representanter fra ulike offentlige instanser, ungdom, næringslivet og aktuelle frivillige lag og foreninger ut i fra hvilket grunnlag gruppen opprettes. Gruppene oppløses når oppgaven eller tiltaket er gjennomført. Det er også opprettet et Tverrfaglig UngdomsTeam - TUT, som drives kontinuerlig.

Hva er tverrfaglig ungdomsteam (TUT)?

Dette er et fast samarbeidsforum som møtes en gang pr. måned for å drøfte saker som angår skolemiljø, ungdomsmiljø og enkelt ungdommer som krever tverrfaglig drøfting og samordning. Målgruppen for TUT er unge i alderen 13 til 18 år. 

Les mer om TUT her

Hva er FORT Løten?

FORT er en arbeidsmetode som skal hjelpe oss å bidra til at ungdom ikke kommer på et spor som påvirker livet deres negativt.

Les mer om FORT her