SLT-modellen sørger for et samarbeid mellom politi og kommune innen området rus- og kriminalitetsforebygging. SLT er i hovedsak rettet mot barn og unge og deres foreldre og foresatte. Målet er at kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etater og faggrupper. Den inkluderer også to andre viktige deler av lokalsamfunnet: Næringslivet og de frivillige organisasjonene.

Om SLT-modellen

Barne-og ungdomskoordinatoren er ansvarlig for samordning, kontinuitet og framdrift i og mellom alle de tre nivåene.

 

 

SLT i Løten

De rus- og kriminalitetsforebyggende tiltakene som finnes i Løten er kontinuerlig samordnet, evaluert og videreutviklet til det beste for de unge i kommunen.

Målgruppen er i hovedsak unge i alderen 12 -18 år og deres foresatte, med spesiell tanke på risikoutsatt ungdom. Med risikoutsatt ungdom menes de som: vokser opp under vanskelige forhold, er utsatt for omsorgssvikt, er relasjonsskadet og/eller har vanskeligheter med å tilpasse seg samfunnets regler og normer. 

 1. Det styrende nivå - Politirådet (styringsgruppe) 
 2. Det koordinerende nivå – Koordineringsgruppe
 3. Det utførende nivå - Tverrfagligeteam (arbeidsgrupper)

SLT-arbeidet er forankret gjennom en styringsgruppe som består av: ordfører, rådmann, lensmann, kommunalsjef Velferd, ruskoordinator og SLT koordinator.

Politirådets (styringsgruppen) ansvar

 • Etablere overordnede rammer for kommunens totale kriminalitetsforebyggende innsats.
 • Sørge for fremdrift i SLT-arbeidet.
 • Sørge for tilstrekkelige økonomiske og personellmessige ressurser til kartlegging, drøfting, utarbeidelse og evaluering.
 • Sikre implementering av kriminalitetsforebyggende tiltak i både kommunens og politiets planverk.

Koordineringsgruppa

Koordineringsgruppa har ansvaret for den praktiske koordineringen av kommunens rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid. I koordineringsgruppen sitter virksomhetsledere i de virksomhetene som yter tjenester til barn og unge: Barnevern, Ungdomsskolen, Helse og familie, Kultur og Kommunikasjon, samt ungdomskontakt/Ungdommens hus, NAV-leder, politiet, ruskoordinator og SLT-koordinator. Ved behov kan andre representanter inviteres.

Tverrfagligeteam (utførende nivå)

Det utførende nivå står for det direkte rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet. Det vil si alle de som er i direkte kontakt med barn og unge, altså ansatte i skolene, Sentralen miljøsenter, barnevernet, helsestasjonen for ungdom, skolehelsetjenesten, ROP-teamet, Nav og forebyggende politi. Frivillige organisasjoner, kirken samt det lokale næringsliv har også en rolle i det forebyggende arbeidet på dette nivået.

Det blir opprettet arbeidsgrupper etter behov. De blir sammensatt av representanter fra ulike offentlige instanser, ungdom, næringslivet og aktuelle frivillige lag og foreninger ut i fra hvilket grunnlag gruppen opprettes. Gruppene oppløses når oppgaven eller tiltaket er gjennomført. Det er også opprettet et Tverrfaglig UngdomsTeam - TUT, som drives kontinuerlig.

Legg inn tekst her

Tverrfaglige team

Dette er et fast tverrfaglig samarbeidsforum i kommunen, som tar imot henvendelser fra foreldre, barnehager og andre samarbeidspartnere. Du kan også henvende deg direkte.

Henvendelsene kan være bekymringer rundt barn eller en situasjon. Det kan være alt fra små til mer sammensatte utfordringer i hverdagen. Gjelder barn i førskolealder. 

Teamet kan gi råd og veiledning om hvordan gå videre i saken, eller hvilken instans det er aktuelt å ta kontakt med. Teamet møtes hver sjette uke.

Tidspunkter høsten 2023/våren 2024

Onsdag 27.09. kl 14
Onsdag 08.11. kl 14
Onsdag 06.12. kl 14
Onsdag 17.01. kl 14
Onsdag 06.03. kl 14
Onsdag 10.04. kl 14
Onsdag 22.05. kl 14

Ta kontakt med oss i forkant på tlf. 62 56 41 60

Deltakere i teamet:

Sped- og småbarnsteamet er et tverrfaglig samarbeidsforum med representanter fra barneverntjenesten, barnehage, PPT, RoP- teamet (rus og psykisk helsetjeneste) og Helse og Familie, herunder helsesykepleier, helsestasjonslege og kommunepsykolog. 

Dette er et fast tverrfaglig samarbeidsforum i kommunen, som tar imot henvendelser fra foreldre, barneskoler og andre samarbeidspartnere. Du kan også henvende deg direkte. Henvendelsene kan være bekymringer rundt barn eller en situasjon. Det kan være alt fra små til mer sammensatte utfordringer i hverdagen. Gjelder barn i barneskolealder.

Teamet kan gi råd og veiledning om hvordan gå videre i saken, eller hvilken instans det er aktuelt å ta kontakt med. Teamet møtes hver sjette uke.

Tidspunkter 2023:

Ådalsbruk: 14.desember kl. 14:00 – 15:00

Jønsrud: 5.desember kl. 10:00 -11:00

Østvang: ingen flere møter før jul

Lund: 30. november kl. 14:30 -15:30

Deltagere i teamet:
BUT er et tverrfaglig samarbeidsforum med representanter fra barneverntjenesten, barneskole, PPT, helsesykepleier, familiekonsulent og kommunepsykolog. 

Tverrfaglig ungdomsteam (TUT) er et fast samarbeidsforum som møtes annen hver uke for å drøfte saker som angår skolemiljø, ungdomsmiljø og enkeltungdommer som krever tverrfaglig drøfting og samordning.
 

Tverrfaglig ungdomsteam (TUT) skal, gjennom fokus på tidlig intervensjon bidra til at:

 • Barn og unge som er i ferd med å utvikle eller har utviklet problemer knyttet til avvikende adferd, skolefravær, psykisk helse, rus og/ eller kriminalitet får tidlig hjelp.
 • Det blir sammenheng mellom de ulike tiltak som iverksettes.
 • Det skapes en felles faglig forståelse mellom tjenesteyterne fra ulike instanser til det beste for de unge.
 • Målgruppen for TUT er unge i alderen 13 til 25 år.
 • Det kan gjøres unntak både i nedre og øvre aldersgrense i enkelte saker, ved behov. 
   

Saker som kan tas opp i TUT

 • Endring i ungdommens atferd
 • Skolefravær
 • Bekymring for ungdommens fysiske eller psykiske helse
 • Kriminelle handlinger
 • Klassemiljø
 • Skolemiljø
 • Ungdomsmiljø

Før saker, som omhandler enkeltelever, tas opp i TUT skal det innhentes informert samtykke. Det vil si at foreldre/foresatte kan underskrive på at de samtykker til at deres barn drøftes i TUT. De skal da være inneforstått med hvilke opplysninger det gjelder, hvem som mottar dem og hva de skal brukes til.  

Det er ønskelig at foreldre/foresatte deltar i saken som omhandler deres barn, men det er ikke et krav. 

I saker der det ikke er naturlig eller ønskelig fra foreldre/foresatte at enkelte instanser deltar, forlater disse instansene møtet til den aktuelle saken er ferdig drøftet.

TUT består av følgende faste medlemmer
 • SLT-koordinator
 • Ungdomsseksjon Politiet
 • Barnevernskonsulent
 • Skolehelsetjenesten – Helsesøster
 • Representant fra ROP-teamet
 • Ungdomskontakt 
 • Sosialfaglig rådgiver Løten ungdomsskole 
 • HIPPT – Hamarregionen Interkommunale Pedagogisk Psykologiske Tjeneste


SLT-koordinator har det faglige ansvaret for driften av teamet. Saker meldes opp til SLT-koordinator senest en uke før møtet. 

Benytt samtykkeskjema til oppmelding

Her finner du skjema:

Last ned samtykkeskjema (DOC, 149KB)

Foreldre/foresatte som ønsker å melde opp saker, kan gi beskjed til en av instansene som er nevnt her.

Hva er FORT Løten?

FORT er en arbeidsmetode som skal hjelpe oss å bidra til at ungdom ikke kommer på et spor som påvirker livet deres negativt.

Les mer om FORT her