Søknadskjema

Last ned søknadsskjema (PDF, 1MB)

Om salgsbevilling

Det gis tillatelse til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 i dagligvarebutikkene.

Bevilling kan ikke gis før eventuelle fordringer fra skatte- og avgiftsmyndighetene er betalt, eventuelt at nedbetalingsavtale er inngått. I sistnevnte tilfelle forutsettes det at avtalen overholdes. Historikk med manglende innlevering av oppgaver/ betaling kan medføre mangelfull vandel.

Det forutsettes at bedriften har tilfredsstillende internkontrollrutiner for salg av alkoholholdig drikk, og at bevillingshaver har godkjente arbeidskontrakter og yrkesskadeforsikring for sine ansatte. 

Bevillinger for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 gjelder videre for en ny periode på inntil fire år med opphør senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer, jf. alkoholloven § 1-6. Det må likevel søkes om ny salgsbevilling i følgende tilfeller:

  • I virksomheter der det er avdekket alvorlige eller svært alvorlige brudd på alkohollovens bestemmelser i løpet av siste bevillingsperiode.
  • I virksomheter der det er avdekket brudd på vandelskravet for bevillingshaver og personer med vesentlig innflytelse på virksomheten, jf. alkoholloven § 1-7b.
  • Andre særlige grunner til at bevillingen bør vurderes på nytt.