1. Løten kommunes «Politisk handlingsplan mot Misbruk av Rusmidler i Løten kommune» er det overgripende og retningsgivende redskap for bl.a. alkoholpolitikken i Løten kommune.

2. «Retningslinjer for tildeling av salgs- og skjenkebevillinger i Løten kommune» og Løten kommunes forskrift om åpningstider for serveringssteder og om salgs- og skjenketider for alkoholholdige drikker mv. skal være styringsverktøy vedrørende tildeling av nye bevillinger og oppfølging av eksisterende bevillinger for skjenking og salg av alkoholholdige drikker.

3. Salgsbevillinger i dagligvarehandelen gis til steder som tilbyr et allsidig utvalg av dagligvarer.

4. Salgstidene er nærmere beskrevet i forskrift om åpningstider for serveringssteder og om salgs- og skjenketider for alkoholholdige drikker mv.

5. Reguleringen av skjenking av øl, vin og brennevin er beskrevet i samme forskrift som nevnt over.

6. Skjenkebevillinger gis i prinsippet ikke til idrettsarenaer. Unntak kan i særskilte tilfeller gis til sluttede lag/selskaper. Når det gjelder Løtenhallen, kan bevilling gis til særskilte arrangement.

7. Kommunen skal kontrollere utøvingen av samtlige bevillinger slik alkoholloven bestemmer. Kontrollen skal omfatte alle bestemmelser vedrørende salg og skjenking. Den skal likevel særlig konsentrere seg om:

8. Salgs- og skjenketidene

9. Aldersgrensebestemmelsene

10. Åpenbar beruselse

11. Medbrakt alkoholholdig drikke

12. Ordensforhold ved skjenkestedet

13. Ved overtredelse av vilkårene 1. gang gis en skriftlig advarsel. Samtidig økes kontrollhyppigheten. Ved gjentatt overtredelse skal bevillingen inndras. Se for øvrig forskrift om åpningstider for serveringssteder og om salgs- og skjenketider for alkoholholdige drikker mv. for Løten kommune.

14. Det er formannskapet som tildeler bevillinger. Ved overtredelse av bevillingsvilkårene, skal kontrollutvalget uttale seg til kommunestyret som fatter avgjørelse om sanksjoner mot bevillingsinnehaver. Bevillingssaker behandles kun i ordinære møter.

15. Kontrollutvalget delegeres myndighet til å gi skriftlig advarsel. Enhver skriftlig advarsel som er gitt, skal rapporteres til formannskapet.