Søkeren må ha godkjenning fra de kommunale bygningsmyndighetene for å kunne drive serveringsvirksomhet i en bygning. Det må for eksempel foreligge godkjent bruksendring dersom bygningen er regulert til andre formål.

Daglig leder av serveringsstedet må ha bestått etablererprøven for serveringsvirksomhet. 

Søknadsskjema

Last ned søknadsskjema (PDF, 1MB)

Overdragelse av serveringsvirksomhet

Bevillingen faller bort ved overdragelse av virksomheten.  Det samme gjelder ved overdragelse av for eksempel en dominerende andel av aksjene eller andelene i et selskap som eier virksomheten.
Virksomheten kan likevel fortsette på tidligere eiers bevilling i inntil tre måneder.  Dette kan bare skje dersom bevillingsmyndigheten er underrettet om overdragelsen, og det søkes om ny bevilling så raskt som mulig, og senest innen 30 dager etter overdragelsen.

Vandelskrav

Bevillingshaver, daglig leder og personer med vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til blant annet straffelovgivningen og skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen. 

Saksbehandlingstid 

Du får et foreløpig svar innen to uker om at vi har mottatt søknaden din. Endelig svar får du når søknaden er ferdig behandlet. I henhold til serveringsloven skal søknader om serveringsbevilling behandles snarest mulig og innen 60 dager etter at søknaden er mottatt, med mindre særlige grunner foreligger. Særlige grunner kan være manglende søknadsvedlegg eller forsinkede uttalelser fra andre offentlige myndigheter.
Søknader om serveringsbevilling skal sendes på høring til politiet og skatte- og avgiftsmyndighetene. 

Gebyr