Løten kommune har eiendomsskatt. Det betyr at alle som eier bolig, fritidseiendom, næringsbygg eller annen eiendom må betale eiendomsskatt til kommunen. 

Takst på eiendommer i Løten kommune

Alle eiendommer i Løten fikk ny takst gjeldende fra 1. januar 2021. Det var da 10 år siden forrige taksering. Taksten er fastsatt på bakgrunn av retningslinjer for taksering, som sakkyndig nemnd har utarbeidet. 

Taksten er i hovedsak basert på fakta om eiendommen din, hvor ulike bygningstyper og arealer er gitt ulike priser. I tillegg er det gjort en skjønnsmessig vurdering av bygningenes tilstand, standard og kvalitet, og forhold rundt eiendommen. Geografisk beliggenhet (soner) har også betydning for taksten. Eiendommene ble befart av kommunen i 2020.

Hvordan fastsettes takstene

Sakkyndig nemnd har utarbeidet retningslinjer og sonekart for hvordan takstene skal fastsettes. Disse benyttes når taksten for den enkelte eiendom skal fastsettes. Retningslinjene og sonekartet gjelder til neste omtaksering, som vanligvis skjer hvert tiende år. 

Retningslinjer og sonekart for fastsettelse av eiendomsskatt


Betaling av eiendomsskatt

Eiendomsskatten blir fakturert sammen med andre kommunale avgifter. Det beløpet du betaler i eiendomsskatt blir likt fordelt på 12 terminer gjennom året. Forfallsdato er den 30. i hver måned.  

Skatteseddel

Årets første faktura er også skatteseddel for eiendomsskatt. Dette gjelder for eiendommer der taksten er uforandret fra året før. Faktura finner du på Min Side.

Eiendommer der det har skjedd endringer i form av nybygg, påbygg mv. som har blitt ferdigstilt i løpet av fjoråret vil få tilsendt skatteseddel i eget brev. På forsiden angir fakturaen grunnlaget for eiendomsskatt, skattesats i promille, årlig skattebeløp og terminbeløp for din eiendom. Eiendomsskattetakst er også spesifisert på fakturaen. Brevene sendes digitalt, evt i posten til de som ikke har digital postkasse (Digipost, eBoks eller Altinn). Eiendomsskatten faktureres da på gjenstående terminer inneværende år. 

Klage

Hvis du mener eiendomsskattetaksten er feil, kan du klage på taksten. Det må skje skriftlig innen fristen som er angitt på skatteseddelen. 

Hvordan klage 

Skattesats

Kommunestyret fastsetter hvert år i forbindelse med behandling av budsjettet hvilken skattesats som skal benyttes.  For 2022 har kommunestyret vedtatt at alle næringseiendommer, boliger og fritidseiendommer skal ha en eiendomsskattesats på 3,3 promille. 

Før eiendomsskatten beregnes reduseres taksten på boliger og fritidsboliger med 30 prosent (obligatorisk reduksjonsfaktor).


Offentlig ettersyn hvert år

Vi legger ut Løten lister til offentlig ettersyn hvert år innen 1. mars. De viser hvilke eiendommer som er taksert, eiendomsskattetaksten, skattesats og hva eiendomsskatten utgjør for den enkelte eiendom. I tillegg er det utarbeidet egen liste med eiendommer som er fritatt etter eiendomsskatteloven § 5 og § 7. Listene ligger ute i seks uker til offentlig ettersyn. Listene finner du her og i servicekontoret. 

Se eiendomsskatten Min side

På Min side kan du se dine fakturaer og hva du betaler i eiendomsskatt, i tillegg kan du se informasjon om eiendommen din.

Noe du lurer på?

Se spørsmål og svar om eiendomsskatt her