Samtalen

Samtalen er hovedverktøyet i selvhjelpsgruppa. Vi i Psykisk helse og rus-teamet vil være tilstede de to første gangen i oppstarten av ny selvhjelpsgruppe.  Dette for å informere om bakgrunnen for selvhjelp og eventuelt  bidra til at gruppa tør å åpne seg ved å invitere til innspill, synspunkter, samt å dele egne erfaringer. 

Et av poengene med selvhjelpsgrupper er at deltakerne skal få et rom til å bli mer bevisst sitt eget liv. Hva er godt, hva kan bli bedre hvordan de håndterer seg selv og samspill med andre. Selvhjelpsgrupper tilbyr et rom til å håndtere vanskelige følelser. 
Fokuset i gruppa er her og nå og fremover. Målet er å få det bedre og mot å gjøre ting annerledes. Endring kan du få inspirasjon til fra andre i gruppa. Motivasjonen skjer inni deg selv. 

Gode samtaler forutsetter en grad av trygghet og trivsel. Noe motstand og utfordringer gir også dynamikk og grunnlag for refleksjon. Hvis alle er enige hele tiden vil det ikke skje noe endring annet enn at man har det hyggelig.

Hvordan medvirke for å få den gode samtalen?

Hva er forutsetninger for at gruppa skal bli et godt sted å være? 

 • Åpenhet
 • Respekt
 • Inkludering
 • Raushet

Dette er viktig verdier for å få frem et godt felleskap i gruppa. 
Arenaen må oppleves trygg nok til å utforske det utrygge. Åpenhet krever mot, respekt krever raushet, anerkjennelse gir trygghet.
Igangsettere og deltakerne må tørre å bruke seg selv, sin trygghet og utrygghet, åpenhet og begrensninger til å vise selvhjelpsprinsippet. På denne måten er vi alle med på å legge til rette for en god gruppedynamikk. 

Ting du kan oppnå ved å delta i en selvhjelpsgruppe:

 • Fellesskap og sosial støtte
 • Nye perspektiver
 • Forståelse
 • Mestring
 • Sosial kompetanse
 • Økt selvfølelse
 • Fokus på her og nå og fremtid
 • Aksept