Tlf: 62 56 42 87/ 957 95 054 
Tlf. styrer: 62 56 42 86
Besøksadresse: Jønsrudvegen 7
Postadresse: Postboks 113, 2341 Løten

Barnehagestyrer: Tove Paulsen Trætteberg,
tove.paulsen.traetteberg@loten.kommune.no

Sommerstengt uke 29 og 30

Vis større kart

Jønsrud barnehage

Her i Jønsrud barnehage vil vi i år ha ekstra fokus på dette satsningsområdet:

                          Språk og lesing

Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna
• lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne
• videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd
• bruker sitt språk for å uttrykke følelser, ønsker og erfaringer, til å løse konflikter og skape positive relasjoner i lek og annet samvær
• får et positivt forhold til tekst og bilde som kilde til estetiske opplevelser og kunnskaper, samtaler, og som inspirasjon til fabulering og nyskaping
• lytter til lyder og rytme i språket og blir fortrolige med symboler som tallsiffer og bokstaver
• blir kjent med bøker, sanger, bilder, media m.m.

For å arbeide i retning av disse målene må personalet
• være seg bevisst sin forbildefunksjon for hvordan en lytter, gir konstruktiv respons og bruker kroppsspråk, talespråk og tekst
• fremme tillit mellom barn, og mellom barn og voksne, slik at barn føler glede ved å kommunisere og trygghet til å benytte ulike språk- og tekstformer i hverdagen
• tilrettelegge for meningsfulle opplevelser, og skape tid og rom for bruk av nonverbalt og verbalt språk i hverdagsaktiviteter, lek og i mer tilrettelagte situasjoner
• skape et språkstimulerende miljø for alle barn og oppmuntre til å lytte, samtale og leke med lyd, rim, rytme og fabulere med hjelp av språk og sang
• vise forståelse for betydningen av barns morsmål
• oppmuntre barn med to- eller flerspråklig bakgrunn til å være språklig aktive og samtidig hjelpe dem til å få erfaringer sombygger opp deres begrepsforståelse og ordforråd i norsk
• støtte barn som har ulike former for kommunikasjonsvansker, som er lite språklig aktive eller har sen språkutvikling
• la barn møte symboler som bokstaver og siffer i daglige sammenhenger, og støtte barns initiativ når det gjelder å telle, sortere, lese, lekeskrive eller til å diktere tekst
• skape et miljø hvor barn og voksne daglig opplever spenning og glede ved høytlesning, fortelling, sang og samtale, og være seg bevisst hvilke etiske, estetiske og kulturelle verdier som formidles.