Om skolen

Ådalsbruk skole ligger fint til og har et fantastisk uteområde rundt skolen som stimulerer til fysisk aktivitet, lek og læring. Her har vi blant annet en skaterampe, ballbinge, kort vei til Ådalsbruk fotballbane, Svartelva, Fløta og Klevfos. Det arbeides med etablering av ny Tarzan/ aktivitetsløype rundt skolen og videreutvikling av skolens nærmiljøanlegg, inkl. håndballbane og basketballbane. Det er også godt utbygd gang- og sykkelvegnett i området. 

I området rundt Klevfos er det også mange stier. Det går sti over demningen og langs elva opp til Fløta. Ved Klevfos er det også lekeplass med husker, flere grillplasser, turstier og store grøntområder der alle kan utfolde seg i kreativ lek.

Skolefritidsordningen gir tilbud før og etter skoletid i tidsrommet kl. 07.15 - 16.30 for elever på 1.-4. trinn.

Satsingsområder 

  • Skolene i Løten er med i oppfølgingsordningen og vil i samarbeid med de andre skolene i Løten ha lesing som grunnleggende ferdighet som satsningsområde.
  • Vi har de siste årene satset på opplæring og bruk av digitale verktøy på alle trinn.
  • Vi har jobbet med Kultur for læring, digitalisering og det profesjonelle læringsfellesskap. 

Skolen arbeider systematisk for økt læringsutbytte for den enkelte elev. Dette vises blant annet gjennom vårt fokus på den grunnleggende skrive- og regneopplæringen.

Prioriterte utviklingsområder

  • Læringsutbyttet og elevenes forventing til egen mestring
  • Elevenes motivasjon og opplevelse av mestring og progresjon i læring
  • Anvendelse og læring av lærings- og mestringsstrategier på tvers av fag
  • Variasjon i undervisningen med særlig praktiske tilnærminger
  • Sammenheng mellom læring i lesing og regning
  • Relasjoner mellom elevene og mellom elev og lærer


Kontakt mellom skole og hjem

Vi bruker Visma for dialog direkte om elev, oppgaver, planer og mer. Logg deg inn her: Logg inn

Se info om skolefritidsordningen