Vedtekter for skolefritidsordningen i Løten er fastsatt av kommunestyre i møte den 07.02.2024 og kan bare endres av kommunestyret etter innstilling fra driftsutvalget. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta mindre endringer av ikke prinsipiell karakter samt endringer som følge av nasjonale krav. Disse vedtektene erstatter vedtekter av 03.06.2020. Gjeldende endringer ble vedtatt i kommunestyret 07.02.2024.

§ 1 Nasjonale retningslinjer

Skolefritidsordningen (SFO) i Løten kommune skal drives i samsvar med gjeldende lovverk, forskrifter og rammeplan for SFO.

§ 2 Definisjon og formål

Kommunen skal ha et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.-4. årstrinn, og for barn med særskilte behov på 1.-7. årstrinn. (Jf. Opplæringsloven §13-7).

Skolefritidsordningen skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. Skolefritidsordningen skal gi barna omsorg og tilsyn, samt bidra til å utvikle barns evne til samarbeid og fremme flerkulturell forståelse.

§ 3 Eierforhold og ansvarlig styringsorgan

De kommunale skolefritidsordningene eies av Løten kommune.

Driftsutvalget er ansvarlig politisk styringsorgan.

§ 4 Bemanning og ledelse

Skolefritidsordningene er administrativt og faglig underlagt rektor ved barneskolene. Foreldre og ansatte møter samarbeidsutvalget som omfatter vedkommende skole og tilhørende barnehage.

Skolefritidsordningen skal ha en bemanning som er tilstrekkelig for å sikre et godt og trygt omsorgs- og fritidstilbud, og som samlet sett kan gi barna et tilfredsstillende tilbud i samsvar med målsetningene for skolefritidsordningen.

§ 5

5.1. Opptaksmyndighet

Opptak til SFO ivaretas av rektor ved aktuell skole. Kommunedirektøren sørger for at opptaket mellom skolene blir samordnet.

Klagefristen er 3 uker fra det tidspunktet søkeren mottar skriftlig melding om vedtak, jf. forvaltningslovens § 29.

5.2 Generelt opptak

Søknad om plass ved SFO, med søknadsfrist 1.mai, sendes gjennom kommunens skoleadministrative system, Visma Flyt Skole. Det tilbys 100% plass (5d/u), 100% plass (inkl. leksehjelp), 80% plass (4 d/u), 60% plass (3 d/u), 50% plass, 40% plass (2 d/u), 20 % plass (1 d/u) og dagplass.

5.3. Opptakskriterier
 1. Barn i 1-4. trinn er sikret SFO-plass ved den skolen barnet hører hjemme.
   
 2. Søkere fra 5-7. trinn må oppfylle minst et av følgende kriterier:
 • Barn med nedsatt funksjonsevne
 • Barn søkt inn i henhold til lov om barnevern
 • Barn søkt inn på grunn av sosiale, medisinske eller pedagogiske årsaker (Jf. Opplæringsloven §5.1 og 2.8)

Andre behov kan vurderes etter søknad. Rektor fatter vedtak.

5.4.  Opptaksperiode

Hovedopptaket skjer etter søknadsfristen 1.mai. Tildelt plass gjelder til endt 4. trinn eller til oppsigelse. SFO-året starter 15.august og varer til og med 14.august.

Inntak i løpet av skoleåret kan skje.

Skolefritidsordningen kan ta imot barn på dagplass (enkelt-dager) så lenge det er kapasitet.

Det er ikke adgang til å samle opp ubrukte dager i SFO for deretter å ta dem tilbake ved senere anledninger.

5.5. Oppsigelse

Oppsigelse eller endring av plass skal gjøres gjennom Visma Flyt Skole. Dersom barnet slutter eller endrer oppholdstid gjelder en oppsigelsestid på 1 måned. Oppsigelsestiden på en måned regnes fra den datoen søknaden leveres.

Ved oppsigelse innlevert etter 1. april må det betales for plassen ut SFO- året. 4.klassinger utgår automatisk fra SFO den 14. august dersom ikke annet er avtalt.

§ 6 Betaling for opphold

Det betales forskuddsvis for opphold, fordelt på 11 betalingsperioder pr. år. Dagplasser etterfaktureres.

Betalingssatser fastsettes av kommunestyret i forbindelse med årsbudsjett.

Tilbudet om SFO-plass opphører ved betalingsrestanser på 2 måneder eller mer.

Det gis 25% søskenmoderasjon fra og med barn nr. 2, yngste barn er nr.1.

§ 7 Redusert betaling

 • Det er anledning til å søke om redusert foreldrebetaling etter Opplæringslovens forskrift § 1B-1. Foreldrebetaling skal maksimalt utgjøre 6 % av husholdningens samlede inntekt pr. barn i SFO
 • Det vil være gratis SFO for barn med særskilte behov på 5. – 7. trinn, i henhold til Forskrift Opplæringsloven §1 B-3.
 • Det vil være 12 timers gratis SFO for elever på 1. og 2. trinn, i henhold til Opplæringsloven § 1B-4.
 • Søknad sendes i Visma.

§ 8 Åpningstider

Åpningstider for kommunens SFO er mandag til fredag fra kl. 07:15 til kl. 16:30, før og etter klassens undervisningstid.

SFO har 5 planleggingsdager pr. skoleår som skal samordnes med skolene. Informasjon om dager hvor SFO er stengt offentliggjøres gjennom skolenes informasjonskanaler.

Dersom behovet ikke tilsier full åpningstid, kan kommunedirektør fastsette endret åpningstid.

§ 9 Ferieavvikling

Alle barn skal ha fire ukers ferie i løpet av året, hvorav tre uker sammenhengende om sommeren. SFO har to ukers felles sommerstengt. Felles stenging samordnes med barnehagene og gjennomføres som hovedregel i uke 29 og 30 dersom ikke annet er bestemt. Kommunedirektøren kan vedta å legge de to ukene til et annet tidspunkt dersom det er hensiktsmessig. SFO holdes stengt 1 uke i forbindelse med jul (dette gjelder fra og med 24.desember til og med 1.januar). SFO holdes i tillegg stengt onsdag før skjærtorsdag.

Hver skole holder sin SFO åpen i skolens sommerferie med unntak av uke 29 og 30 da det er stengt, høstferie og vinterferie, i tillegg mandag og tirsdag i påsken.

§ 10 Budsjett

Forslag til budsjett settes opp som en del av skolens budsjett etter de vedtatte normer for SFO-driften, og fremmes som en del av kommunedirektørens budsjettforslag.

§ 11 Leke- og oppholdsareal

SFO har sin base ved hver barneskole og har tilgang til nødvendig tilleggsarealer i skolen. SFO disponerer skolens lekeareal ute og inne.

§ 12 Internkontrollsystem

SFO’s internkontroll følger Løten kommunes internkontrollsystem og bestemmelsene om Miljørettet helsevern i skoler og barnehager.

§ 13 Forsikring

Løten kommune tegner ulykkesforsikring for elevene for opphold i SFO og på vei til og fra SFO. Kommunen har ingen erstatningsplikt for elevenes eiendeler på SFO, utover det som følger av alminnelige erstatningsrettslige regler.

§ 14 Taushetsplikt, opplysningsplikt og Politiattest

For ansatte i SFO gjelder reglene om taushetsplikt i tjenesten etter Forvaltningslovens §13a-f.

Skolefritidsordningens personale - vanligvis rektor eller SFO - leder - har opplysningsplikt til barnevernstjenesten og sosialtjenesten. (Opplæringslovens §§ 15-3 og 15-4).

Alle som er tilsatt i grunnskolen det være seg skole, skolefritidsordning eller leksehjelp skal legge frem attest fra politiet. Kravet gjelder både fast, midlertidig ansatte og vikarer. (Opplæringslovens § 10-9).

§ 15 Gyldighet

Disse vedtektene trer i kraft med virkning fra 07.02.2024.