Det kan gis tilskudd til tiltak som ivaretar og fremmer natur- og kulturminneverdier i kulturlandskapet (kulturlandskapstiltak) og tiltak som bidrar til å redusere forurensning eller risiko for forurensning fra jordbruket (forurensningstiltak). Tiltakene må ikke komme i konflikt med viktige naturverdier eller kulturminner.

For å få innvilget tilskudd er det vilkår om at tiltaket skal gjennomføres på en landbrukseiendom, og det må foregå en tilskuddsberettiget jordbruksproduksjon på landbrukseiendommen. Det er ikke noe krav om at søker faktisk mottar produksjonstilskudd.

Eiere som ikke selv driver arealene kan søke om tilskudd dersom det drives tilskuddsberettiget jordbruksproduksjon på eiendommen. Den som leier det tilskuddsberettigede arealet kan også søke om tilskudd, dersom han har godkjenning fra eier.

Det er ikke lenger krav om at søker må ha et foretak for å være berettiget tilskudd.
Kommunene har rullert tiltaksstrategiene for tildeling av SMIL-midlene. 

Kommunen behandler og avgjør søknader om tilskudd. Tilskudd gis på grunnlag av budsjetterte kostnadsoverslag for gjennomføringen av tiltaket. Det kan ytes engangstilskudd med inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag. Vanlig tilskuddssats de senere årene har vært rundt 30–50 %. Søknadene blir vurdert og prioritert opp mot hverandre og antall innvilgede søknader får betydning for hvor mye midler som er til rådighet fra år til år.

Elektronisk søknad leveres her

Søknadsfristen for Hamar, Løten og Stange er 15.april.

Tiltaksstrategier (PDF, 1MB)