For planerte arealer kan det i tillegg gis tilskudd til arealer som ikke tidligere er grøftet.
Tilskuddet kan ikke gis der tiltaket medfører vesentlig skade for annen eiendom og naturmangfold, vesentlig fare for flom og vannforurensning eller fare for skade på automatisk fredete kulturminner. Tilskuddet kan heller ikke gis der tiltaket er påbegynt før tilskuddet er innvilget.

Tilskudd til drenering av jordbruksjord, avgrenset til systematisk grøfting, profilering og omgraving utgjør 4000 kroner per dekar. Ved annen grøfting kan det gis 61 kroner per løpemeter grøft, begrenset oppad til 4000 kroner per dekar.

Det er løpende søknadsfrist.

Elektronisk søknad leveres her

Utbetaling

Når det skal anmodes om utbetaling av tilskudd, åpner du søknaden din i altinn og legger inn anmodning der.