Samarbeidsmøte 1

Kartleggingsmøte med kontaktlærer, foresatte, evt. helsesykepleier. 
-    Helsesykepleier skal informeres selv om h*n ikke er deltagende 

Dersom skolen eller foresatte ser ett bekymringsfullt fravær avtales det et møte mellom skole, foresatte og eventuelt elev og helsesykepleier– innen en uke. Denne tidlige kontakten danner grunnlaget for det videre samarbeidet og vil ha flere formål. Sentralt er det å bidra til å etablere en god samarbeidsrelasjon. Dette vil for eksempel innebære og ta seg tid til å lytte til foresattes bekymring, og uttrykke bekreftelse og støtte. Dersom skolen er bekymret for situasjonen må foresatte informeres om hva bekymringen består i og hva som er bakgrunnen. Bekymringen bør presenteres klart og åpent og knyttes til konkrete observasjoner i skolesituasjonen eller samtaler med eleven. I tillegg vil det være sentralt å kartlegge situasjonen fra foresattes perspektiv og få deres innspill på mål, løsningsforslag og konkrete tiltak.

Ta utgangspunkt i kartleggingsverktøy «Sjekklister». Disse er ikke intervjumaler og skal ikke gis til foresatte og elever for utfylling. Skolen skal i forkant av møtet ha gått igjennom sjekklisten om skolesituasjon. Er eleven til stede fokuseres det på elevens syn, hvis ikke brukes sjekklisten for foresatte. Disse kan også kombineres for mer utfyllende informasjon. 

Iverksett tiltak basert på kartlegging. Ta med barnets funksjonsnivå per dags dato i vurdering og lag en plan de klarer å gjennomføre med klare mål. Test tiltak i to uker før nytt evalueringsmøte. I menyen nederst finner du flere verktøy som kan være til hjelp når dere skal definere mål og utvikle tiltak, f.eks: "Å utvikle gode tiltak", "Risiko- og beskyttelsesaktorer", "tiltaksbanken"og "Oppskrift på gode møter". 

Sjekkliste for informasjon om skolesituasjon (PDF, 429KB)

For å kunne planlegge og gjennomføre gode tiltak ved skolevegring må skolen gjøre en kartlegging av situasjonen. Informasjon kan innhentes ved samtaler, observasjon og loggføring. Skolen vil i de fleste tilfeller ha et godt utgangspunkt for å gjennomføre en kartlegging fordi det allerede er etablert en relasjon til eleven og elevens familie. Ved behov kan skolen drøfte kartleggingen med relevante samarbeidspartnere. Det er viktig å se på om skolen i stor grad fremmer beskyttelsesfaktorer for skolevegring. 

Sjekkliste for informasjon fra eleven (PDF, 619KB)

Denne sjekklisten gir en pekepinn på hvilken informasjon læreren bør søke å hente fra eleven i en elevsamtale om bekymringsfullt skolefravær. Formen på samtalen vil også være viktig for at elevsamtalen skal fungere, både som relasjonsbygger og som informasjonskanal. Formen på samtalen skal underbygge elevens opplevelse av å bli sett og anerkjent, og bidra til at eleven klarer å formulere sitt perspektiv.

Elevens deltagelse i møter

Ved bekymringsfullt skolefravær må de involverte møtes jevnlig for å planlegge og evaluere tiltak. Eleven kan være med på møtene under visse forutsetninger. Eleven må oppleve situasjonen som trygg og håndterlig. For noen elever vil det være hensiktsmessig å ha færrest mulig møtedeltakere når eleven deltar. Tonen i møtet skal være høflig og respektfull så lenge eleven er til stede. Formålet med elevens deltakelse er:

  • Eleven blir hørt og elevens perspektiv kommer frem
  • Eleven får informasjon om tiltakene
  • Eleven opplever at det er et samarbeid rundt ham/henne og at de voksne står sammen om planen som legges

Eleven kan uttale seg i møtet på egne vegne eller bli representert av en voksen som har hatt samtaler med eleven om dette på forhånd. Dersom eleven ikke er til stede er det viktig at en voksen har kartlagt elevens perspektiv og kan representere dette i møtet.

Hvis eleven har vansker med å uttrykke seg verbalt eller spesifisere vansken kan det være nyttig med non-verbale hjelpemidler. 


Sjekkliste for informasjon fra foresatte (PDF, 620KB)

Her skal foresattes perspektiv kartlegges, uavhengig av enighet i perspektivet/årsaksforklaringer. 

Samarbeidsmøte 2: Evalueringsmøte

Helsesykepleier skal være deltagende i møtet uavhengig av tidligere involvering. Formålet med møtet er evaluering av tiltakene iverksatt. 

 

Samarbeidsmøte 3: Evalueringsmøte

Alle parter involvert i arbeidet rundt barnets bekymringsfulle skolefravær skal være deltagende (f.eks: kontaktlærer, evt assistent, helsesykepleier, foresatte, elev, PPT, fastlege).  Formålet med møtet er evaluering av tiltakene iverksatt.

  • Dersom tiltak har effekt: videreføre eller utvide planen i samråd med elev og foresatte. Hvis tiltakene har hatt ønsket effekt og full måloppnåelse – sett opp nytt samarbeidsmøte lengre frem i tid (1-2 mnd) for å sikre langvarig effekt og evaluering. 
  • Dersom tiltak har liten eller ingen effekt – gå videre i flytskjema.