Her ser du retningslinjene for dette

Retningslinjer for sanitærteknisk standard i bygninger uten innlagt vann

Retningslinjer for sanitærteknisk standard i bygninger uten innlagt vann i Hamar, Løten og Stange kommuner ble vedtatt av Løten kommune 25.10.2006

1. Virkeområde

Retningslinjene gjelder løsninger for bygninger uten innlagt vann i Hamar, Løten og Stange kommuner.

Retningslinjene skal benyttes ved behandling av enkeltsaker og fastsettelse av reguleringsbestemmelser, jf. plan- og bygningslovens §26.

For bygninger med innlagt vann gjelder ”Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg"

2. Utslipp av gråvann

Godkjente renseløsninger for utslipp av avløpsvann fra vask, dusj, utslagsvask og lignende:

  • Slamavskilling pluss synkekum for infiltrasjon i grunnen. Slamavskilling kan skje enten ved installering av slamavskiller eller filterposekum. Slamavskiller tillates bare der det er kjørbar atkomst med tømmebil.
  • Tett tank. Det skal være alarm for høy vannstand. Det skal være kjørbar atkomst til tanken med tømmebil hele året. Tankvolum skal være minimum 3m3.
  • Biologisk filter: Utføres i henhold til VA/Miljøblad nr.60.


3. Krav til toalettløsning

Følgende toalettløsninger tillates:

  • Biologisk toalett: Dette skal være svanemerket.
  • Forbrenningstoalett
  • Toaletter med vannspyling: Type som er beregnet for hytter uten innlagt vann. Dette tillates bare i kombinasjon med tett tank. Det skal være alarm for høy vannstand. Det skal være kjørbar atkomst til tanken med tømmebil hele året. Tankvolum skal være minimum 3m3.
  • Utedo: Er som hovedregel akseptert ved spredt bebyggelse. I områder med tett bebyggelse aksepteres ikke utedo. Kommunen avgjør hva som er tett bebyggelse. I situasjoner hvor utedo er til sjenanse, eller skaper forurensningsmessige problemer, kan kommunen likevel forby slik løsning.

Dobøtter eller kjemikalietoaletter tillates ikke.

Ferdig kompostert avfall fra biologiske toaletter skal benyttes som jordforbedringsmiddel på egen hyttetomt. Eventuell overskuddsvæske fra biologiske toaletter skal ledes tilbake til kompostbeholderen. Om nødvendig skal ekstern kompostbeholder benyttes.

4. Krav til utførelse

Nedsetting av tett tank er søknadspliktig og krever tillatelse iht plan- og bygningsloven før igangsetting.

5. Krav til drift

Tømming av tett tank skal inngå i kommunens tømmeordning.

Alle kumlokk skal være lett tilgjengelige for inspeksjon og eventuelt tømming. Dette omfatter at de ikke skal overbygges eller tildekkes på annen måte. De skal være låst eller sikret på annen måte.