Ønsker du å koble offentlig vann og avløp? 

Kontakt Løten kommune for å avklare om det er mulighet for tilknytning til offentlig VA. 

 • Kontakt gjerne flere rørleggere/entreprenører og be om tilbud på løsning.
 • Ansvarlig rørlegger/entreprenør skal sende inn søknad om sanitærabonnement til Løten Kommune.
 • Ansvarlig rørlegger/entreprenør skal sørge for at nytt VA anlegg utføres ihht. krav.

Søknadsskjema sanitærabonnement  (PDF, 1MB)  

Tilskudd

Det er også mulighet for kommunalt tilskudd til private stikkledninger. Private stikkledninger er den ledningen som går fra den kommunale vannledningen inn til din bolig. 

Tilskuddsordning for private ledningsanlegg for vann og avløp.
For ny tilknytning, og ved nødvendig rehabilitering/ oppgradering av eksisterende tilknytning, av bolig- og næringsbebyggelse utenfor regulert tettbebyggelse til offentlig vann- og avløpsnett, kan kommunen gi tilskudd til private stikkledninger i samsvar med følgende bestemmelser:
 1.  Kommunalt tilskudd gis med forbehold om nødvendig budsjettdekning. Søknader om tilskudd behandles i den rekkefølge søknadene er journalført i kommunen.
 2. En komplett søknad om tilskudd omfatter følgende:
  • Beskrivelse av anlegget med kartfestet ledningstrasè, om anlegget omfatter vann og/ eller avløp, ledningsdimensjoner, rørkvaliteter og teknisk utførelse av grøfter mv..
  • Oversikt over antall abonnenter som skal tilknyttes stikkledningen, og evt. framtidige tilknytninger til denne.
  • Oversikt over ansvarlig kontaktperson for ledningsanlegget, som skal framlegge regnskap for arbeidene, og motta tilskuddet.
  • Kostnadsoverslag og opplegg for fordeling av kostnadene mellom partene.
 3. Gjennomføring av ledningsanlegg må skje etter bestemmelsene om søknad for tiltak i plan- og bygningsloven, og søknad om sanitærabonnement i Sanitærreglementet.
 4. Når tilsagn om tilskudd er gitt, må ledningsanlegget være gjennomført, og anleggsregnskap levert kommunen innen 24 måneder. I motsatt fall faller tilskuddet bort, hvis annet ikke er avtalt med kommunen.
 5. Utbetaling av tilskudd skjer på grunnlag av anleggsregnskap tilsendt kommunen. Regnskapet skal bare omfatte kostnader til ledningsarbeider fra offentlig nett eller eksisterende stikkledning og fram til husvegg. Innvendige arbeider i bebyggelse skal ikke medtas. Regnskapet kan bare omfatte fakturaer fra mva-registrerte virksomheter, som har betalt mva og skatt som forutsatt. Egeninnsats og tilknytningsavgifter kan ikke tas med i regnskapet.
 6. Et privat ledningsanlegg er tilskuddsberettiget hvis kommunen har godkjent søknaden, og regnskapet viser at kostnadene for enkelte av abonnentene er større enn:
  • kr. 50 000.- for vanntilknytningen
  • kr. 50 000.- for avløpstilknytningen
  • kr. 80 000.- for både vann- og avløpstilknytningen
 7. Tilskudd beregnes på grunnlag av fordelte regnskapsmessige kostnader fratrukket summen av beløpsgrenser, beskrevet i pkt. 6. Av denne differansekostnaden ytes kommunalt tilskudd på 2/3 av kostnadene (66,7 %), begrenset oppad til kr. 50 000.- pr abonnent for vanntilknytning og tilsvarende for avløp.
 8. Tilskudd gis under forutsetning om at kommunen formelt blir andelseier (med andel lik tilskuddets andel av totalkostnaden), men at tilskuddsmottakerne påtar seg det hele og fulle ansvar for drift og vedlikehold og mulige erstatningskrav. En forutsetning for tilskudd er videre at evt. nye abonnenter skal gis mulighet for å inngå som andelseier på linje med de øvrige, så fremt dette kapasitetsmessig er mulig. Det skal i slike tilfeller inngås særskilt eller ny avtale mellom aktuelle andelseiere. Ved tilknytning av nye abonnenter skal kommunen ikke motta refusjoner tilsvarende sin andel.
 9. Disse bestemmelsene bør tas opp til vurdering, særlig vedrørende justering av beløpsgrenser og tilskuddsbeløp, innen 2015.
Vedtatt av kommunestyret i Løten i sak 91/10 den 17.12.10. (Saksnr. 10/1905)


Send en søknad i et dokument hvor du fyller ut informasjon som beskrevet i reglene for tilskudd. Søknaden sendes til Løten kommune.

Tilknytningsgebyr

For å koble seg til offentlig vann og avløp må en betale tilknytningsgebyr. 
Her kan du se gebyrene: