Vannmåleren er som regel installert i tilknytning til hovedvanninntaket/ stoppekrana i boligen/hytta.

Vannforbruket for det ene året brukes som grunnlag for beregning av kommunale avgifter for din eiendom det påfølgende året. Om du har betalt for mye eller for lite justeres det i etterkant. 

I abonnementet er også et fast abonnementsgebyr og vannmålerleie inkludert.

Registrere vannforbruket og vannavlesning

Hvert år må den enkelte husstand melde inn vannmålerstanden i sin enhet, og dette skjer via en link, telefon eller et kort som du får du får i posten. Det er valgfritt hvilken type rapportering du bruker.
Du betaler for det vannet du bruker, og det er derfor viktig at du oppgir forbruket til kommunen.

Vannmåleravlesningen skjer ved årsskiftet hvert år. Registreringen er åpen i desember og starten på januar hvert år.

Registrere vannforbruket ditt

Automatisk vannmåler

Mange boliger og fritidseiendommer i Løten har installert automatisk vannmåler. Om du har en slik trenger du ikke melde inn vannforbruket til kommunen, men det kan være greit å ha oversikten for egen del.

Eierskifte/salg av eiendom

Kommunale avgifter følger eiendommen ved et eierskifte. I boliger med vannmåler skal eiendomsmegleren være behjelpelig med oppgjør mellom tidligere og ny eier. Kommunen foretar ikke mellomregning mellom kjøper og selger.