Løten ungdomsskole ordensreglement

Sammen med de foresatte må skolens elever og ansatte gå inn for å skape et
godt skolemiljø med trivsel og arbeidsglede.

Elevene har rett til:

 • Å bli møtt med toleranse og respekt
 • Å få nødvendig arbeidsro, slik at jeg får brukt mine evner og anlegg
 • Å få hjelp og veiledning dersom jeg har faglige, personlige eller sosiale problemer, under forutsetning av at jeg selv viser vilje til å gjøre noe
 • Et røykfritt, snusfritt og rusfritt miljø
 • Å få ha tingene sine i fred
 • Et skolemiljø hvor det er nulltoleranse for mobbing

Elevene har plikt til/ ansvar for:

 • Å være ærlig, hensynsfull og vise respekt for de påbud skolen har
 • Å gjøre mitt beste for at ingen skal bli plaget, mobbet eller skadet
 • Å levere beskjeder mellom hjem og skole
 • Å møte til undervisningen i rett tid, være forberedt, være aktiv i egen læring og ha med det som trengs for å utføre skolearbeidet, og ikke forlate klasserommet uten tillatelse
 • Å ta godt vare på skolebøker og annet materiell, hvis ikke kan det kreves erstatning
 • Å la være å forsøple eller ødelegge skolens eiendom
 • Å la mobiltelefonen være avslått i timen
 • Å gi beskjed til skolen ved sykdom, fravær eller permisjoner
 • Å respektere forbudet mot tobakk, snus og rusmidler på skolens område, i skoletida og ved skolens arrangementer
 • Ikke å forlate skolens område i skoletida


Dette er ikke tillatt:

 • Grov språkbruk, trusler, vold, provokasjoner og forstyrrelse av andres aktivitet og læring
 • Enhver form for mobbing, sjikane eller alle former for trakassering av andre
 • • Alle brudd på norsk lov

Tiltak og sanksjoner ved brudd på ordensreglementet:

 • Påtale fra lærer/kontaktlærer/ass. rektor/rektor eller andre ansatte
 • Melding til foresatte
 • Møte med foresatt og elev
 • Måtte utbedre skade/rydde etter seg
 • Kreve erstatning for hærverk, ødeleggelse av inventar, utstyr, skolebøker og annet
 • Inndragning av mobiltelefon og elektronisk utstyr, samt farlig utstyr
 • Nedsatt karakter i orden og/eller oppførsel
 • Bortvisning fra gruppen/klassen for resten av timen/dagen, eller i en periode gis undervisning på en alternativ arena
 • Ved alvorlige forseelser kan rektor etter samråd med lærerne vise en elev bort fra skolen inntil 3 dager*
 • Vedvarende trakassering av medelever kan medføre flytting fra klassen eller skolen**
 • Ved grove brudd på ordensreglementet, og/eller brudd på norsk lov, som for eksempel
 • grov vold eller grove trusler, vil anmeldelse til Politiet vurderes (skolen får da bistand fra Politiet og kommunens rådgivere)

*Bortvisning
En bortvisning er et enkeltvedtak. Rektor vedtar eventuell bortvisning etter å ha rådført seg med lærerne til eleven. Før det blir gjort vedtak, skal eleven ha fått mulighet til å forklare seg muntlig og det skal ha blitt vurdert å bruke andre tiltak, jfr. opplæringslovens § 9A-11.

**Flytting til en annen skole
Når hensynet til de andre elevene tilsier det, kan en elev i særlige tilfeller flyttes til en annen skole enn nærmiljøskolen uten foresattes samtykke. Før det blir gjort vedtak om å flytte en elev, skal en ha prøvd andre tiltak, jfr. opplæringsloven § 9A-12. Skoleeier tar avgjørelse i slike saker.

Alkohol, narkotika og rasisme
I tillegg til å være en røykfri og snusefri skole skal Løten ungdomsskole også være en alkoholfri, narkotikafri og rasismefri skole.
Skolen aksepterer derfor ikke at det reklameres eller signaliseres liberale holdninger til alkohol, tobakk, narkotika eller andre ulovlige stoffer i skoletida. Dette er for eksempel gjenstander, klær, smykker, tegninger, plakater eller andre symboler som brukes innen narkotikakulturen.
Skolen aksepterer heller ikke at elever signaliserer rasistiske holdninger gjennom symboler, tegninger, bilder, propaganda eller lignende.
Skolen vil derfor heller ikke akseptere usømmelige eller krenkende symboler, tegninger, bilder eller lignende. Skolen forbeholder seg retten til å avgjøre hva som er usømmelig. Forbudet gjelder i skoletida, på skolens område eller på turer og arrangementer i skolens regi.

Samarbeid med politiet
Løten ungdomsskole samarbeider med politiet når det gjelder forebyggende arbeid på alle områdene nevnt over. Dersom det foreligger mistanke om straffbare forhold, bes rutinemessig Politiet om bistand. Elevens foresatte varsles muntlig når Politiet anmodes om bistand.

Som et ledd i samarbeidet med Politiet kan ungdomsskolen brukes som treningsarena for narkotikahunder i søk og markering.

I tillegg samarbeider disse med andre instanser i kommunen eller fylket. Det kan være helsestasjon, barnevern, politi, barne- og ungdomspsykiatri (BUP), pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) med flere.

Samtaletimer med elev og foreldre
Den som skal lære noe er avhengig av gode og jevnlige tilbakemeldinger. Vurdering er en viktig del av skolens arbeid. Etter forskrift til opplæringsloven § 20-3 har foreldre rett til en planlagt og strukturert samtale med kontaktlærer om hvordan eleven arbeider til daglig, og om elevens kompetanse i fagene.

Vi arbeider med å få gjennomført forberedte samtaler mellom lærer, elev og hjemmet som skal ende i en forpliktende oppsummering som danner grunnlag for videre samarbeid.

 • Foreldre inviteres til samtaletimer to ganger per år
 • Samtaletiden er 20-30 min. per elev (ekstra tid kan avtales ved behov)
 • Elevene får med seg et forberedelsesskjema på forhånd
 • Samtaletimene holdes innen uke 40 på høsten og innen uke 7 på våren.
 • Det er selvsagt fullt mulig å holde andre møter etter foresattes ønske

Elevsamtaler
Alle elever har rett regelmessige samtaler om utvikling med sin kontaktlærer, jfr. § 3-7 forskrift i opplæringsloven. På disse samtalene tas det opp temaer av sosial og faglig karakter.

Foreldremøter
Vi avholder foreldremøter for klassene i oppstarten av hvert skoleår, jfr. § 20-3 i forskrift til opplæringsloven.
Vi ønsker også at dere tar kontakt med oss ut over dette ved behov.


Annen viktig informasjon

Fravær, permisjon og føring av fravær på vitnemålet
Opplæringsloven med forskrifter har føringer knyttet til elevers fravær, permisjoner og føring av fravær på vitnemålet.

Her ligger tolking av forsvarlighetsbegrepet i § 2-11 i Opplæringsloven som til grunn. Løten ungdomsskole mener i likhet med mange ungdomsskoler i Norge at en eller to uker ekstra ferie ikke er pedagogisk forsvarlig. Rektor er derfor pålagt og ikke innvilge en slik permisjonssøknad. Om man allikevel velger å ta en eller to ukers ekstra ferie, men dette vil da bli stående som ordinært fravær på vitnemålet til eleven.

Hjemmet er ansvarlig for at skolearbeidet gjøres under fraværet og må yte nødvendig hjelp og støtte til dette. Elevenes skoleår er 190 dager, hvor hver dag er like verdifull og kontinuitet i undervisningen er viktig. Vi ber foresatte vurdere nødvendigheten av henvendelser om fri fra undervisningen.

Permisjoner med bakgrunn i religion, trosretning, samt helse- og velferdsgrunner vil innvilges.

§ 3-38. Føring av fråvær i grunnskolen (utdrag fra forskrift til opplæringsloven)
Frå og med 8. årstrinnet skal alt fråvær førast på vitnemålet. Fråvær skal førast i dagar og enkelttimar.
Enkelttimar kan ikkje konverterast til dagar.

 

For inntil 10 skoledagar i eit opplæringsår, kan eleven krevje at følgjande fråvær ikkje vert ført på vitnemålet:
a) dokumentert fråvær som skyldast helsegrunnar
b) innvilga permisjon etter opplæringslova § 2-11.

Dette vil si at rektor skal ha en skriftlig søknad fra foresatte om evt. fravær som ikke skal føres på vitnemålet.
Søknad om evt. fravær som ikke skal føres på vitnemålet sendes rektor etter endt skoleår.

Bruk av sikkerhetsutstyr
På alle turer, ekskursjoner og andre opplegg i skolens regi skal alle elever bruke anbefalt eller pålagt sikkerhetsutstyr. Det betyr at alle elever skal bruke hjelm på sykkelturer eller ved bruk av rulleski, sparkesykkel og skateboard i skolen regi. I tillegg skal alle elever bruke sikkerhetsbelter når drosje, buss eller privat bil benyttes. Ved bruk av båt eller kano skal redningsvest benyttes. I noen forsøk i naturfag skal vernebriller benyttes. Det presiseres at
eget sikkerhetsutstyr kan være pålagt hos eksterne samarbeidspartnere som leirskoler, videregående skoler eller bedrifter (klatreseler, hjelm, vernebriller, vernesko, hørselvern m.m.).

Planlagt fravær og sykefravær
Foreldre og foresatte må gi skolen melding om planlagt fravær i god tid. Når det gjelder sykefravær er viktig at det gis beskjed til kontaktlærer før kl 8.00 slik at skolen har oversikt over elevene.
Om en elev ikke kommer på skolen uten at skolen har fått melding om dette, kontakter skolen
foresatte.

Om foreldrene er skilt
Hvis en av foreldrene har foreldreansvaret alene, skal denne gi den andre opplysninger, om eleven når det blir bedt om det. Den andre har også rett til å få opplysninger fra skolen, men har ikke automatisk krav på å få tilsendt den informasjonen som skolen sender ut til hjemmene.

Den som har foreldreansvaret kan eventuelt gi ny ektefelle eller samboer fullmakt til å gå på foreldremøter. Det er av stor betydning at skolen får god informasjon fra hjemmet, slik at skolen kan ha kontakt med hjemmet på en korrekt måte.'

Medikamenter
Skolen har ikke lov til å dele ut medisiner eller medikamenter uten at det er en avtale med¨foresatte om dette. Smertestillende tabletter som elevene trenger blir ikke delt ut på skolen, og må selv medbringes til eget behov om ikke annet er avtalt med hjemmet.

Elevskap
Alle elever har eget elevskap. De må selv ordne med hengelås til skapet. Elevene kan oppbevare skolesaker i skapet. Skapet skal ikke være en oppbevaringsplass for ting som er i strid med skolen ordensreglement eller norsk lov (tobakk, rusmidler, tyvegods m.m.).
Elevenes skap er privat og skal ikke brukes av andre elever. Andres låser og nøkler skal heller ikke misbrukes eller tukles med. Skapet skal tømmes og rengjøres av elevene til jul og til sommerferien. PS: Det er ikke lov å feste klistremerker og lignende på skapets innside.

Skoleskyss
Fylkeskommunen sørger for skyss eller gir skysskort til elever som har rett til det. For å ha rett til gratis skoleskyss må man bo minst 4 km fra skolen. Ved LUS blir skyssen utført av Innlands Trafikk. Skyssansvarlig i Løten kommune er Kjell-Arne Østvold. Anne Engelund som er ungdomsskolens sekretær tar seg av det praktiske. Hun er å treffe på tlf 62 56 42 33.

Busskort
Busskortet er personlig og må ikke misbrukes, lånes ut til andre eller på andre måter bruker mot sin hensikt. Elevene er ansvarlige for busskortet sitt, og om et busskort mistes må et nytt busskort bestilles. Nytt busskort koster 150 kroner, og må betales av elevene selv.

Ulykkes- og ansvarsforsikring
Elevene er forsikret både på skoleveien, på skolen og på turer og ekskursjoner som er i skolens regi.
Alle skader eller uhell må meldes til skolens administrasjon, slik at videre melding blir gitt skriftlig til NAV og Gjensidige.
Alle elever er dekket gjennom folketrygden og Gjensidige. Det er beregnet en egenandel på skader som skal dekkes gjennom Gjensidige. Foreldre som deltar på tur er også forsikret gjennom skolen.

Mobiltelefoner, bærbare pc-er, nettbrett m.m.
Skolen har ikke erstatningsansvar for private mobiltelefoner, nettbrett, bærbare pc-er og annen elektronikk elevene tar med seg til skolen. Elevene kan ikke bruke mobiltelefonen i timene uten avtale med lærer.
Om elevene bryter reglene, og bruker utstyret til spill, surfing på nettet, eller ikke skolerelatert aktiviteter blir utstyret inndratt av våre ansatte. Dette kan hentes igjen etter skoletid (eller annen avtale), etter at foreldrene har blitt informert. Vi ønsker med dette å hindre unødvendig eller uønsket bruk som forstyrrer undervisningen.

Lærebøker, skolemateriell og iPader
Lærebøkene, skolemateriell og iPader er svært dyre, og representerer store verdier.
Vi ber derfor de foresatte om hjelp til å se etter at elevene setter bind på alle bøkene, og behandler dem pent. Lærebøker som mistes eller ødelegges, må erstattes.
Elevene får utdelt en passer, kalkulator, linjal og gradskive i 8. trinn. De skal vare i tre år, og eleven må selv kjøpe nytt om noe mistes eller går i stykker.

For iPadene som elevene får disponere i skoletiden gjelder egen låneavtale med Løten kommune.

Kroppsøvingstimer og nødvendig utstyr
Elevene trenger treningstøy og sko til både inne- og utendørsbruk. Vi anbefaler gode sko også inne for å forebygge belastningsskader.
Alle elever skal i utgangspunktet delta i kroppsøvingstimene.
Ved fritak fra enkelttimer skal elevene ha melding hjemmefra der grunn for fritaket oppgis.
Over perioder kan det være aktuelt å lage tilpasset opplegg.
Ved langvarige skader og lignende som medfører nedsatt aktivitet, krever skolen legeattest om forholdet.
Dersom det er spesielle forhold ved elevens helse som kroppsøvingslærer bør vite om, er det viktig at hjemmet orienterer om dette.

Erstatningsansvar
Skolen tar ikke ansvar for å dekke skader på private sykler, sparkesykler, klær, mobiltelefoner, elektronisk utstyr og lignende som skjer i skoletiden. Ved skader på slikt utstyr kan skolen være behjelpelig med å finne ut hvordan skaden har oppstått, og hvem som eventuelt står bak.
Alle sykler og sparkesykler skal stå på anvist plass ute og bør være låst.
Hvis noe blir ødelagt i en undervisningssituasjon, som for eksempel klær, briller eller andre
verdigjenstander, vil skolen i visse tilfeller dekke skaden helt eller delvis.

Skolen kan kreve erstatning for skader som skyldes uforsiktighet. Erstatningens størrelse blir vurdert i hvert enkelt tilfelle. Skolemateriell må erstattes med 50-100% av ny verdi.

Inspeksjon og tilsyn
Det vil alltid være voksne (lærere og assistenter) tilstede, inne og ute i hvert friminutt. De skal sørge for at det er trivelig og trygt.

Samarbeid mellom skolen og hjemmet

Samarbeidsutvalget (SU) er skolens høyeste organ, jfr. opplæringsloven § 11-1. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.
I utvalget skal det representanter fra undervisningspersonalet, fra andre tilsatte ved skolen, fra FAU, fra elevrådet og fra kommunen. Den ene fra kommunen skal være rektor ved skolen.

Foreldrerådet (FAU) består av alle foreldrene på skolen, jfr. opplæringsloven § 11-4. Foreldrerådet ledes av foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) som er sammensatt av klassekontakter fra hver klasse. Foreldrerådet skal fremme felles interesse til foreldrene og bidra til at elever og foreldre er aktivt med i arbeidet for å skape et godt miljø.

Klassekontaktene er klassens bindeledd med skolen. Klassekontaktene skal sammen med kontaktlærer ha ansvaret for å arrangere klasseforeldremøter, samt andre tiltak i klassen. Det skal velges to klassekontakter blant de foresatte i hver klasse.

17. mai komité - organisere utdeling av is, brus
og pølser i hallen på 17. mai. Ansvarlig: Foreldre på 8. trinn

Avslutning for 10. trinn: Pynting, servering,
rydding. Ansvarlig: Foreldre på 9. trinn og rektor

Arrangere rusfritt arrangement etter 10. trinns
avslutning (om ønskelig): Ansvarlig: Foreldre på 10. trinn

Arrangere julefest o.l. for elevene (om ønskelig). Ansvarlig: Foreldrenes egne komitèer