Oppdatert 23. april 2024

Vi har fått tilbakemelding på at noen av linkene i rapporten "Framtidens skole i Løten - behov og muligheter" ikke fungerer. Under kan du lese beskrivelsene av de enkelte skolene.  

Lund skole (PDF, 171KB)

Jønsrud skole (PDF, 285KB)

Ådalsbruk skole (PDF, 261KB)

Østvang skole (PDF, 182KB)

Løten ungdomsskole (PDF, 221KB)

Oppdatering 26. mars 2024

Rett etter påske skal saken om "Framtidens skole i Løten" opp til politisk behandling. Den skal legges fram i Driftsutvalget 9.april, Formannskapet 10.april og Kommunestyret 24.april. Politikerne skal nå vedta hvilken modell de ønsker å gå for, enten det er storskole 1-10, en barneskole og en ungdomsskole eller to barneskoler og en ungdomsskole.

Etter at kommunestyret har valgt modell starter en fase med ytterligere utredning hvor hensikten er å utrede hva den valgte modellen vil bli i praksis. Her tas det hensyn til faktorer som etterbruk av bygninger, hva gjør vi med basseng, kulturskole og bibliotek, hva med forsterket enhet og PPT. Det er mange hensyn å ta, og det må ses på både når det gjelder faglig innhold og økonomi. Utredningsfasen vil pågå fram til desember.

Det er viktig å gjøre oppmerksom på at det ikke har kommet noe nytt i forhold til det grundige kunnskapsgrunnlag vi har i saken, men det er høsten 2023 gjennomført en hørings- og medvirkningsprosess med innspill fra berørte parter. Resultatene fra medvirkningsprosessen kan du se lenger ned på denne siden.

Link til møtepapirer for de politiske møtene i april finner du her.

Oppdatering 30. januar 2024

Høsten 2023 ble det gjennomført offentlig åpen høring i befolkningen og medvirkningsprosesser blant ansatte, elever og foresatte.  

Det har kommet inn 35 uttalelser og høringsinnspill i den offentlige høringen. Høringsuttalelsene fordeler seg mellom FAU i barnehager og skoler, Samarbeidsutvalg, foreldre, besteforeldre og andre som er samfunnsengasjerte og har hjerte for Løten. Et trekk er at mange uttrykker bekymring og skepsis til store enheter. Det går i stor grad på trygghet for barna, spesielt de minste barna. Levende grender og levende bygder, og skolens plass i grendesamfunnet, blir også trukket fram. Få, om noen, har tatt opp de demografiske utfordringene og hvordan dette påvirker Løten kommune. En stor del av de som har sendt inn høringsuttalelse ønsker å beholde dagens skolestruktur. Enkelte uttalelser støtter en stor skole. Alternativet med to barneskoler og en ungdomsskole er det som får størst oppslutning av de alternativene som ble lagt fram for politikerne.  

Blant ansatte, foresatte og elever har det blitt gjennomført gruppeintervjuer. Her ble de bedt om å ha fokus på hvilke forhold de mente at politikerne bør vektlegge i beslutningen om ny skolestruktur i Løten. Forholdene ble delt opp i sju punkter: 

  • Skolen som kulturelt samlingspunkt 
  • Skolens bygninger, utforming og uteområder  
  • Rekruttering av ansatte og ledere 
  • Pedagogisk opplæring ovenfor elevene, sosialt, individuelt og faglig. Læringsmuligheter og varierte undervisningsformer 
  • De ansattes fagmiljøer, arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter 
  • Praktiske forhold, som skyss til skolen 
  • Økonomi 

Pedagogisk opplæring ovenfor elevene, med læringsmuligheter og varierte undervisningsformer ble høyest vektlagt av foresatte og ansatte i skole og barnehage. Arbeidsmiljøutvalget setter de ansattes fagmiljøer, arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter høyt. Elevene selv legger stor vekt på tilgang til helsesykepleier og andre fagfolk, samt skolens bygninger og uteområder. 

Høringsuttalelser fra åpen høring (PDF, 6MB)

Medvirkning fra elever (PDF, 210KB)

Medvirkning foresatte (PDF, 145KB)

Medvirkning ansatte skole (PDF, 181KB)

Medvirkning ansatte barnehage (PDF, 149KB)

Presentasjon i Driftsutvalget 30. januar (PDF, 474KB)

Kommunedirektørens presentasjon i Driftsutvalget 30.januar (PDF, 270KB)

Saken om framtidens skolestruktur i Løten skal behandles i Driftsutvalget 9. april og Formannskapet 10. april 2024. 

Oppdatering 23.oktober 2023

Den offentlige høringen er nå avsluttet. Slik jobber vi videre med medvirkningsprosessene i saken om framtidens skole i Løten. 

Det kom inn totalt 35 høringsuttalelser i den åpne høringen. I tillegg til den åpne høringen, hvor innbyggere og interessenter kunne gi høringsinnspill med frist 20. oktober, blir det gjennomført medvirkningsprosesser med elever, foreldre, ansatte i barnehage og skole og kommunens arbeidsmiljøutvalg. Disse prosessene vil pågå fram til siste del av november. 

Elever vil medvirke gjennom Løten ungdomsråd, og både nåværende og tidligere elever blir involvert. Informasjonsinnhentingen vil foregå i form av dybdeintervjuer. For foreldrene vil kommunalt foreldreutvalg være medvirkningsorgan. Også her vil dybdeintervju være metoden. For ansatte i skole benyttes spørreskjema som sendes ut til alle ansatte i skolene. I barnehagene benyttes et forhåndsdefinert skjema for innhenting av informasjon fra de ansatte. Informasjonsinnhentingen foretas av styrerne. Det gjennomføres dybdeintervju med medlemmene av kommunens arbeidsmiljøutvalg.

Etter utløp av høringsfristen og gjennomførte medvirkningsprosesser vil informasjonen og innspillene bli sammenstilt og analysert. Dette arbeidet forventes ferdigstilt i første halvdel av desember. Oppsummering av innspillene fra medvirkningsprosessene vil bli presentert for kommunestyret i første møte etter at resultatene foreligger før det blir fremmet en beslutningssak om framtidens skole i Løten innen utgangen av 1. kvartal 2024.
 

Oppdatering 25.august 2023

Nå er saken om framtidens skole lagt ut på høring. Høringsfristen er 20. oktober. 

Les om hvordan du sende inn høringsuttalelse her

Kommunestyret besluttet ved behandling av sak 21/23 i møte 26. april å be kommunedirektøren om videre utredning av følgende alternativer oppimot dagens struktur:

  • 2 barneskoler og Løten ungdomsskole (LUS)
  • 1 barneskole og Løten ungdomsskole (LUS)
  • 1 storskole 1-10

I kommunestyretmøtet 21. juni ble det besluttet av kommunestyret at saken skal gjennom en bred medvirkningsprosess før endelig beslutning. 

Kommunestyret er opptatt av å sikre gode medvirkningsprosesser som grunnlag for beslutning for framtidas skole i Løten. Det vil bli gjennomført en god medvirkningsprosess innen medio oktober. Det skal blant annet gjennomføres en spørreundersøkelse til elever, foresatte og ansatte i skoler og barnehager. 

Vil du sette deg mer inn i saken kan du se på dokumentene under. 

Kunnskapsgrunnlag for tre alternative skolestrukturer:

Framtidens skole i Løten - kvalitet og innhold  (PDF, 6MB)

Økonomisk utredning av tre alternative strukturvalg og handlingsrom for nye investeringer (PDF, 1MB)

Notat Framtidens skole i Løten (PDF, 964KB)

Boligpolitikk - oppdatering av kunnskapsgrunnlag (PDF, 3MB)

Tidligere rapporter:

Skolestrukturutredning (PDF, 734KB)

Analyse av ressursbruk i Løtenskolen (PDF, 1MB)

Kostra-analyse Løten kommune (PDF, 3MB)