Gi beskjed

Ved påkjørsler ring Politiet, tlf. 02800 eller 113

Ser du skadet eller syke hjortevilt, ring Fallviltgruppa (tidligere kalt Viltnemda), tlf. 948 87 550.

Kontaktperson i kommunen er viltansvarlig Håkon Stræte Bjørnstad. Ring tlf 488 90 394.

Skadefelling av andre dyrearter enn hjortevilt (elg, rådyr og hjort) er ikke en del av ansvarsområdet til fallviltgruppa. Ett eksempel på dette er grevling som gjør skade i hagen til en huseier, dette er huseiers ansvar og han/hun må dekke kostnaden selv for et eventuelt fellingsforsøk på skadegjøreren.

Mange påkjørsler av hjortedyr i året

Mange veger og en jernbanestrekning Løten er til hinder for fri ferdsel for viltet. Spesielt for elgen og rådyr er kryssingen av vegene en farlig affære, og mange dyr blir påkjørt hvert år.

Kommunen har ansvaret for ettersøk og eventuell avlivning av skadet hjortevilt langs veger og jernbane.

Fallviltgruppa utfører denne oppgaven i kommunen.Gruppa består av 6 medlemmer som har en vakttelefon på rullering.