Søknadsskjema

Godkjenning eller endring av rådyrvald

Søknaden skal inneholde følgende opplysninger:

  1. Hvilken art eller arter søknaden gjelder for.
  2. Kart som tydelig viser grensene for valdet.
  3. Fullstendig oversikt over de eiendommer (gårds- og bruksnummer) valdet omfatter og den enkelte eiendoms størrelse innenfor valdets grenser.
  4. Oversikt over tellende areal som ønskes godkjent for den enkelte viltart.
  5. Skriftlig samtykke fra alle jaktrettshavere i valdet, eller underskrift fra lovlig valgt representant for styre i sameie, allmenning, felles viltområde eller organisert utmarkslag.
  6. Navn og nøyaktig postadresse for den personen som er oppnevnt som valdansvarlig representant. Vedkommende skal underskrive søknaden på vegne av jaktrettshaverne.

Definisjoner:

Tellende areal: Det arealet som skal legges til grunn for beregning av fellingstillatelse.
Minsteareal: Det tellende arealet som skal legges til grunn for hvert dyr det gis fellingstillatelse for. Minstearealet for rådyr i Løten kommune er for tiden 500 daa.
Vald: Det geografiske området som kommunen eller villreinnemnda godkjenner for jakt på arter av hjortevilt.

Godkjenning

Nye vald skal godkjennes innen 15. juni. Godkjenningen gjelder inntil valdets grenser eller tellende areal endres. Det er ikke anledning til å trekke en eiendom ut av et godkjent eller omsøkt vald etter utløpt søknadsfrist: 1. mai. Dersom det foreligger tvist om rettighetsforhold som har betydning for godkjenningen av et vald, kan kommunen eller villreinnemnda nekte godkjenning for den aktuelle delen av valdet eller hele valdet inntil rettighetsforholdene er avklart. Alle godkjente vald registreres i hjorteviltregisteret.

Et hvert vald skal ha en representant som opptrer på vegne av jaktrettshaverne i valdet overfor kommunen eller villreinnemnda i saker som berører valdet. Dersom det har skjedd endringer med valdets grenser, eiendomsforhold eller tellende areal i løpet av siste jaktår, skal valdansvarlig representant melde dette til kommunen eller villreinnemnda innen 1. april.

Fellingstillatelse

Godkjente vald tildeles fellingstillatelse uten årlig søknad. Kommunen utsteder og sender fellingstillatelser for rådyr til valdansvarlig representant. Alle fellingstillatelsene skal være sendt ut innen 15. juni og gjelder innen godkjent vald.

Kvotefri jakt

Kommunen kan etter søknad gi tillatelse til kvotefri jakt på rådyr i vald eller bestandsplanområder med et tellende areal som er større enn 20 ganger minstearealet, eller minst 10 000 dekar. Kommunen kan kreve at det foreligger en avskytingsplan for rådyr før kvotefri jakt på rådyr tillates.

Klageadgang

Alle enkeltvedtak fattet av kommunen med hjemmel i hjorteviltforskriften kan påklages i samsvar med reglene i forvaltningsloven. Klageinstans for vedtak fattet av kommunen er fylkesmannen. Skriftlig klage sendes Løten kommune, postboks 113, 2341 Løten.

Hjorteviltregisteret

Nasjonal database fra jakt på elg, hjort, rådyr og villrein, og fallvilt av utvalgte arter

Gebyrer viltforvaltning