Å sørge for tidlig oppdagelse og oppfølging av utsatte barn, unge og deres foreldre med behov for oppfølging, er en viktig del av å fremme god helse og trivsel i kommunen, jf. Lov om Folkehelsearbeid §4. Kommunen skal videre følge nøye med i de forhold barn lever under, og har ansvar for å finne tiltak som kan forebygge omsorgssvikt og adferdsproblemer, jf. barnevernloven § 3-1 første leddKommunedirketørens ledergruppe, med ansvar de tre kommunalrådene Helse og mestring, Oppvekst og Samfunsutvikling, har et overordnet ansvar for dette.

Det er vedtatt i ledergruppen at kommunenen innfører den digitale BTS-modellen og BTI-veilederen. Dette vil sikre helhetlig, systematisk, tidlig og koordinert innsats overfor gravide, barn, unge og familier det er knyttet en uro eller bekymring til.

Det er et lederansvar å sikre at ansatte i ulike tjenester er kjent med og tar i bruk BTS-modellen og BTI-veilederen.

Det er mange tjenester i kommunen som jobber for å ivareta utsatte barn og unge, og disse reguleres delvis av ulikt lovverk. Tjenesteområder som er særlig relevante er:

For å sikre tidlig innsats, er det viktig at de ulike tjenesteområdene i kommunen samarbeider. En sentral samarbeidsaktør er kultur- og fritidssektoren som gir Fritidstilbud

Det er innbyggerens behov som skal være styrende for det tverrfaglig- og tverrsektorielt samarbeid, ikke vår organisering. Samarbeid må skje innenfor grensene som lovverket setter, for eksempel med hensyn til taushetsplikt, samtykke, personvern og dokumentasjon.

Nasjonale retningslinjer og veiledere

Helsedirektoratet publiserer ulike normerende produkter som gir råd og anbefalinger til helsetjenestene og til befolkningen. Målsettingen er å sikre god kvalitet, riktige prioriteringer og løse samhandlingsutfordringer: