En eller flere representanter fra Løten kommune, foresatte, barnet/ungdommen presenterer behov og problemstilling for ekstern tjeneste. Dette kan for eksempel være Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) eller Habiliteringstjenesten.

  • Avgjør hvem som skal koordinere arbeidet fremover, dvs. sikre fremdrift, innkalling, tydelig møteledelse, referat og dokumentasjon i digitalt arkiv
  • Følg oppskrift på gode møter i Løten kommune
  • Sikre informert samtykke til samarbeid
  • Ved behov informer om retten til Individuell plan, koordinator og ansvarsgruppe

Fra 1.august 2022 ble og retten til Barnekoordinator lovfestet. Barnekoordinator er en rettighet for familier med barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne som trenger ulike velferdstjenester. Barnekoordinatoren skal blant annet koordinere velferdstjenestene til familien og barnet og passe på at kommunen ivaretar ansvaret sitt for oppfølging og tilrettelegging. 

Hos Tildelingsteamet kan du søke om Individuell plan og barnekoordinator

Ved mistanke om vold eller overgrep skal du ta direktekontakt med: