I Løten kommune benyttes ledelsesverktøyet Extend Quality System (EQS) om bidrar til bedre oversikt, økt produktivitet og effektivitet, reduserte kostnader, bedre kvalitet og sikkerhet. I EQS finner ansatte lover, rutiner, reglement, håndbøker, skjema, prosedyrer og planer knyttet til arbeidet i kommunen. 

EQS er også kommunens avvikssystem. Avvik som blir meldt her, er grunnlag for kvalitetsforbedringer innenfor kommunens tjenester, HMS-arbeid og andre forhold innenfor organisasjonen. 

Statens helsetilsyn har ansvar for å føre lovlighetstilsyn innenfor områdene helse, sosial og barnevern. Tilsynet gjennomføres av statsforvalteren, som er direkte underlagt helsetilsynet i tilsynssaker, jf. helsetilsynsloven § 1.  

Lovlighetstilsyn innebærer en kontroll av at virksomheten oppfyller kravene i lovverket, samt muligheten til å gi pålegg om å korrigere dersom praksisen i virksomheten ikke er i samsvar med regelverket.

Kommunen fører lovlighetstilsyn med:

  • kommunale og private barnehager, jf. barnehageloven § 16 (i særlige tilfeller fører Statsforvalteren tilsyn med at den enkelte barnehage blir drevet i samsvar med barnehageloven med forskrifter, jf. barnehageloven § 9).

Statsforvalter fører lovlighetstilsyn med: 

Statens helsetilsyn har det overordnede faglige tilsynet med kommunens virksomhet i arbeids- og velferdsforvaltningen jf. sosialtjenesteloven § 10.

Statsforvalteren fører tilsyn med lovligheten av andre statlige tjenester og tiltak, jf. § 2-3 b fjerde ledd, for eksempel Barne- ungdoms- og familieetaten.

Tilhørende verktøy