Barn, unge og familier skal merke at ansatte i Løten kommune spiller på lag for å finne gode løsninger. Det forutsetter ansatte med god kompetanse og kjennskap til hverandres tjenester, en felles holdning om at vi løser oppdrag best sammen, og et solid system for tverrfaglig samarbeid. 

I Løten kommune er det er en prioritert målsetting å styrke oppdager- og handlingskompetansen hos ledere og ansatte slik at barn og unge får tidlig og tilpasset hjelp. Det er mange tjenester i kommunen som jobber for å ivareta utsatte barn og unge, og disse reguleres delvis av ulikt lovverk. Tjenesteområder som er særlig relevante er:

For å sikre tidlig oppdagelse og handling, er det viktig at de ulike tjenesteområdene i kommunen samarbeider. En sentral samarbeidsaktør er kultur- og fritidssektoren. 

Det er innbyggerens behov som skal være styrende for det tverrfaglig- og tverrsektorielt samarbeid, ikke kommunens organisering. Samarbeid må skje innenfor grensene som lovverket setter, for eksempel med hensyn til taushetsplikt, samtykke, personvern og dokumentasjon.

I Løten kommune sikrer BTS-modellen og BTI-veilederen helhetlig, systematisk, tidlig og koordinert innsats for gravide, barn, unge og familier det er knyttet en uro eller bekymring til.

Det er et lederansvar å sikre at ansatte i ulike tjenester er kjent med og tar i bruk kommunens system for bekymringshåndtering og tverrfaglig samarbeid.

Tverrfaglige samarbeidsarenaer