BTS-modellen viser hvordan ulike ledelsesnivåer, tjenester og ansatte jobber med å oppdage tidlig og gi riktig oppfølging av barn og unge som trenger hjelp. Samarbeid til det beste for det enkelte barnet står alltid i sentrum. Modellen anvendes for å tilrettelegge kommunens innsats både på et overordnet nivå, og ned til det praktiske daglige arbeidet for og med barna og familien.

Alle ansatte som jobber med barn, unge og deres familier forplikter seg til å gjøre seg kjent med og bruke handlingsveilederen for bedre tverrfaglig innsats, BTI-veilederen. Denne veilederen skal være kommunes viktigste rutine og verktøy i arbeidet med barn og unge som det er knyttet en uro eller bekymring til. Veilederen viser ansatte hvordan de skal gå fra bekymring til handling og hvordan de ulike tjenestene skal samhandle og koordinere hjelpen som gis til det enkelte barn, ungdom eller familie.  

Det er et lederansvar å sikre at ansatte tar i bruk BTI-handlingsveileder i egen virksomhet.