Denne målsettingen fordrer tett samarbeid som inkluderer foreldre/foresatte, barnet, barnehage, skole, kulturskole, helsetjenester og fritidstilbud. Kommunen ønsker å skape oppvekstmiljøer som fremmer god psykisk- og fysisk helse, trivsel og læring. I fellesskap legges det til rette for å skape trygge og robuste barn og unge som mestrer livet slik det er.

Kommuneplanens samfunnsdel  er vårt viktigste styringsdokument og gir retning fram mot 2030. Planen har hovedfokus på kommunen som samfunnsutvikler, barn og unge og helse og livskvalitet.

Strategisk plan for barn og ung 2022-2023 konkretiserer
Kommuneplanens samfunnsdel, beskriver formålet, mål, satsingsområder, veivalg og strategier. Innunder Strategisk plan for barn og unge vil det utarbeides mer konkrete planer for virksomhetene.