Det finnes en rekke lover, forskrifter og nasjonale retningslinjer som regulerer og som legger føringer for Løten kommune sitt tjenestetilbud for barn og unge. 

Nasjonale retningslinjer og veiledere

 

Bufdirs tjenestekataloger

Bufdirs tjenestekataloger gir en enkel og samlet oversikt over Bufetat og kommunenes tjenestetilbud til utsatte barn, ungdom og familier. Tjenestekatalogene tydeliggjør tjenestetilbudet som helhet, forventningene til tjenestene, og ansvarsforhold mellom Bufetat, kommunene og samarbeidsparter.